47/2019. (11. 28.) Határozata a vállalkozási szerződés megkötéséről gyermekétkeztetés megszervezésére, valamint rendelet módosításáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

47/2019. (XI. 28.) határozata

vállalkozási szerződés megkötéséről gyermekétkeztetés megszervezésére,

valamint rendelet módosításáról

 

1) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Társulás Tanácsa) a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Apró Talpak Családi Bölcsődei Hálózat ellátottai részére a gyermekétkeztetés biztosítására vállalkozási szerződést köt a HPM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a határozat 1. melléklete szerint azzal, hogy a szerződésben foglalt díjakat a vonatkozó rendelet hatályba lépését követően lehet alkalmazni.

2) A Társulás Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakra tekintettel a határozat 2. melléklete szerinti rendelettervezetet vitassák meg és véleményezzék a Társulási megállapodásban megadott határidőn belül.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:         1) Elnök

2) Tanács tagjai

A határozat végrehajtásának határideje: 1) a 2. pontot követő 15 napon belül

2) 20 napon belül

 

47/2019. (XI. 28.) határozat 1. melléklete:

 

Vállalkozási Szerződés

 

amely létrejött a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Cím:                       2462 Martonvásár, Budai út 13.

Képvisel:                Dr. Szabó Tibor elnök

Törzsszáma:           592237

Telefonszám:         06/22/460-004

E-mail cím:            jegyzo@martonvasar.hu

Bankszámlaszám:  11600006-00000000-16884984

Adószám:              15592231-2-07

Statisztikai számjele: 15592231-8411-327-07

(a továbbiakban: “Megrendelő”), mint Megrendelő

másrészről a    HPM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím:                       2030 ÉRD, Kaktusz u. 32/b

Képvisel:               Martonosi Tamás ügyvezető (önállóan)

Telefonszám:         06/30/469-1562

E-mail cím:            tmartonosi@t-online.hu

Adószám:              13617981-2-13

Bankszámlaszám:  10702095-43291009-51100005

(a továbbiakban: “Vállalkozó”), mint Vállalkozó

között alulírott helyen és időben, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint:

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által a gyermekjóléti alapellátásban megszervezett, a fenntartásában működő Szent László Völgye Segítő Szolgálat Apró Talpak Családi Bölcsődei Hálózatában (a továbbiakban: Bölcsőde) étkeztetés biztosítását a Megrendelő által biztosított helyiségben (Martonvásár, Szent László út 24. szám alatti „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I.II.III. Csoportjának helyiségében) munkanapokon történő helyben fogyasztással.

 

 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Vállalkozó 2020. január 1. napjától határozatlan időtartamra vállalja az étkeztetés biztosítását. A jelen szerződésben foglalt térítési díjakat csak a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépését követően lehet érvényesíteni, a jelen szerződésben foglaltakat alkalmazni.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA
  1. A Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt – a 3.6. pontban meghatározott díjemelés kezdeményezésének lehetősége mellett - az alábbi díjak felszámítására jogosult:

Étkezés típus

Nettó ár/adag (Ft)

Bruttó ár/adag (Ft)

Reggeli:

102,40

130

Tízórai:

96,60

123

Ebéd:

303,10

385

Uzsonna:

69,90

123

Összesen:

599,30

761

 1. Jelen szerződésben rögzített ár tartalmaz minden költséget, mely a megrendelt terméknek az előállításához, a teljesítés helyére történő leszállításához, intézménynek történő átadásához, kiosztásához és későbbi elszállításához szükséges.
 2. A szállítandó mennyiség a Megrendelő által a napok száma és az igénybevevők száma alapján kerül meghatározásra.
 3. A megrendelést módosítani – szállítási helyek feltüntetésével – a szállítás időpontját megelőző napon 09.00 óráig írásban lehet. A létszám-módosítást az aktuális lemondások, hiányzások és pótrendelések ismeretében a vállalkozó helyi megbízottjánál lehet megtenni a következő elérhetőségeken: hpmpluskft@gmail.com , +36 30 558 2916
 4. A Vállalkozó minden évben egy alkalommal, október 1. és november 15. között jogosult bejelenteni - a 3.6. pontban meghatározott mértékig - szolgáltatási díjemelési szándékát a Megrendelő felé, mely díjemelés a szükséges önkormányzati rendeletmódosítást követően, legkorábban tárgyévet követő január 1. napi hatállyal érvényesíthető.
 5. A szolgáltatási díj emelésének mértéke – kizárólag a Megrendelő jóváhagyása mellett - az alábbiak szerint lehetséges:
 • vagy maximum a KSH által közzétett, tárgyévet megelőző év inflációs rátájának mértékéig;
 • vagy a bejelentést követő év január 1-jétől a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum legalább 4 %-os egyidejű növekedése esetén a %-ban meghatározott átlagos növekedés 50%-ának mértékéig.

A Vállalkozó az adott időszakra vonatkozóan a fenti két díjemelési lehetőség közül a magasabb mérték érvényesítését kezdeményezheti.

 

 1. SZÁMLÁZÁS
  1. Vállalkozó a leszállított mennyiségről a szállítólevelek alapján 30 naponként számlát állít ki a családi bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek törvényes képviselője részére, mely fizetésre kötelezettek köréről a Bölcsőde intézményvezetője ad írásbeli tájékoztatást a Vállalkozó felé minden hónap 5. napjáig.
  2. A Vállalkozó a Megrendelő részére nem állít ki számlát.

 

 1. A TELJESTÉS HELYE, IDEJE

Vállalkozónak az ételt tálalható állapotban kell leszállítania az intézményhez az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I.II.III. csoportjában ellátott gyermekek részére, a Megrendelő címére (2462 Martonvásár, Szent László út 24.),

 • a reggelit és tízórait 7.00 órára;
 • az ebédet és uzsonnát 11.30 órára.

 

 1. A TELJESÍTÉS MÓDJA
  1. Vállalkozó a megrendelt mennyiséget a teljesítési helyre szállítja le. A termék szállítására és tárolására használt eszközöket a Vállalkozó díjmentesen bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.
  2. A melegítőkonyhák üzemeltetése, a tálalás a Megrendelő feladata. A termékeket szállítólevél kíséri. A melegítő konyha személyzete veszi át a leszállított ételmennyiségeket és gondoskodik azok megfelelő tárolásáról azok felhasználásáig. A gépkocsivezető és a kísérő köteles a szállítmányt a teljesítés helyén kirakodni. A tálalás megkezdése előtt a kiszállított ételek hőfokának ellenőrzése és rögzítése is a Megrendelő által üzemeltett melegítő konyha személyzetének feladata.
  3. A melegítőkonyhák üzemeltetése, az étkezési felszerelések biztosítása és azok pótlása is a Megrendelő feladata.

 

 1. A Vállalkozó EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI
  1. Jelen szerződés szerint a térítési díjakat Vállalkozó szedi be. Ennek érdekében a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a térítési díjak hatályos helyi rendeletét.
  2. A Vállalkozó a befizetésről (a tényleges étkezési létszámról) a Bölcsőde részére írásban információt ad, legkésőbb a térítési díj beszedését követő öt munkanapon belül.
  3. Megrendelő intézményvezetője legfeljebb együttműködik Vállalkozóval annak érdekében, hogy az étkezést csak az arra jogosultak vehessék igénybe, mely jogosultság ellenőrzése, egyéb jogosultság igazolási rendszer kiépítése a Vállalkozó feladata.
  4. A bölcsődei ellátás igénybevételéről szóló megállapodás alapján fizetésre kötelezett személyek (törvényes képviselő, gondviselő, szülő) a tárgyhóra esedékes térítési díjat utólag, egy összegben, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig egyenlíthetik ki számla ellenében a Vállalkozó kijelölt képviselőjénél, az erre a célra kijelölt helyiségében.
  5. A térítési díjak megfizetése kizárólag készpénzben vagy banki átutalással történhet.
  6. Amennyiben az előzőekben megjelölt fizetési határidőig valamely ellátott részére nem történik meg a befizetés, Vállalkozó fenntartja annak lehetőségét, hogy az étkezési szolgáltatást a Megrendelő előzetes értesítése mellett az adott ellátott számára korlátozza.
  7. Vállalkozónak a teljesítés során megfelelő gonddal és igyekezettel kell eljárni.
  8. Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott dolgozókért teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő végzettséggel, alkalmassági feltételekkel rendelkezzenek.
  9. Vállalkozó a vállalt feladatok elvégzéséhez a végleges és végrehajtható engedélyeket és dokumentációt köteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani és betartatni.
  10. Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat (így az ételmaradékot is) a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, és gondoskodni az elszállításáról.
  11. A Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt az európai és a nemzeti higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályozás betartására: - képes az erre a területre vonatkozó törvényes előírásokat betartani, - ismeri a HACCP azzal egyenértékű rendszer szerinti eljárást és többek között a következő területekre alkalmazzák (helyiségek és felszereltség, beleértve a karbantartást is; hulladékgazdálkodás; az élelmiszerek feldolgozása és kiosztása; a dokumentációs rendszer, a HACCP terén és az önellenőrzések; epidemiológiai vizsgálatok élelmiszermérgezés estében).
  12. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a HACCP élelmezésbiztonsági vagy azzal egyenértékű rendszer által megkövetelt szállító edényezettel.
  13. Vállalkozó köteles az étrendeknek megfelelő étlapokat előkészíteni 2 hetes időtartamra.
  14. Az étrendek összeállításánál az alábbi szempontok érvényesítésére kell törekedni:
 • korszerű táplálkozási követelmények betartása,
 • idénynek megfelelő primőr nyersanyagok alkalmazása,
 • ételek korszerű és kímélő konyhatechnológiai módszerekkel történő előállítása.
  1. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított étel hőmérséklete: meleg étel kiszállításakor legalább 62 C-os, hideg élelem kiszállításakor 4-5 C-os hőmérsékletű. A szállítási idő a 1 órát nem haladhatja meg.
  2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szállító járműve rendelkezik egyedi étel kiszállítására feljogosító engedéllyel, az tiszta, fertőtleníthető.
  3. A felek kijelentik, hogy jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása. A működéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

 

 1. Szerződést Biztosító mellékkötelezettségek
  1. Vállalkozó hibás teljesítése esetére a Megrendelő részére nettó 30.000,-Ft/alkalom hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, különösen pl. az ebéd késedelmes, 14.00 óra után történő kiszállítása, nem megfelelő (ehetetlen, szennyezett, stb.) minősége miatt.
  2. A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező teljes vagy részleges meghiúsulás esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő minden ezzel összefüggő kárát és költségét.
  3. Ha a Vállalkozó a Megrendelő utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét a Megrendelő határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó Megrendelő által megszabott határidőig a szerződésszegés megszüntetésére nem tesz meg minden elvárható lépést, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
  4. Ha a Vállalkozó neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít, Megrendelő felé kártérítési felelősséggel tartozik.
  5. Ha Megrendelő a Vállalkozó számlájának kifizetésével késedelembe esik, a hatályos Ptk.-ban rögzített mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
  6. Ha a Vállalkozót csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, Megrendelő írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

 

 1. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
  1. A szerződés azonnali felmondására bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult. Amennyiben valamelyik fél a másik szerződésszegő magatartását észleli, azt írásban jelezni kell oly módon, hogy az átvétel egyértelműen bizonyítható legyen. Az írásbeli értesítésben fel kell szólítani a felet szerződésszegő magatartása határidőre történő megszüntetésére. Amennyiben a szerződésszegő magatartás az írásbeli értesítésben megjelölt határidőt követően is fennáll, a rendkívüli felmondás lehetőségére jogosulttá válik a szerződésszegést elszenvedett fél.

A felek különösen az alábbi eseteket tekintik súlyos szerződésszegésnek:

 • Vállalkozó működési engedélyét bevonják,
 • a szerződő felek valamelyikének fizetésképtelenségét bírósági határozat megállapította,
 • Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha a teljesítéssel – neki felróható okból – 12 havonta 15 (tizenöt) órát meghaladó késedelembe esik, vagy
 • Vállalkozó hibásan teljesít, ha a teljesítés – neki felróható okból – 12 havonta 15 (tizenöt) alkalmat meghaladóan hibásan teljesít
 • Megrendelő saját hibájából sorozatosan nem teljesíti jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, és a Vállalkozó írásbeli felszólítására sem szünteti meg kötelezettségszegő magatartását.
  1. A felmondási jog gyakorlása előtt a felek a szerződés teljesítését közösen értékelik és a vitás kérdések tisztázásával, egyezség megkötésével megkísérlik a szerződéses kapcsolat fenntartását. Felek a szerződés megszűnése esetén kötelesek egymással tételesen elszámolni.
  2. Bármelyik fél jogosult a szerződést indokolás nélkül, írásban 2 hónapos felmondási idővel felmondani, vagy közös megegyezéssel megszüntetni. A felmondási idő alatt a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait továbbra is köteles ellátni, felel az ellátás folyamatosságáért.

 

 1. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE
  1. A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó egyéb alvállalkozót is igénybe vehet. Az igénybe vett alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha az alvállalkozó által ellátott feladatokat maga végezte volna el.
  2. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során alvállalkozót vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó számára feltétlenül szükséges adatokat és információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában az alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől kapott írásbeli kifejezett beleegyező nyilatkozat birtokában, a Megrendelőtől vagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kötelezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad.

 

 1. MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK
  1. Vállalkozó garantálja, hogy a leszállított termékek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, valamint hogy a tevékenységét a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak, követelményeknek megfelelően végzi.
  2. Az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat a Megrendelő által kijelölt személy, a Bölcsőde intézményvezetője jegyzőkönyvben rögzíti.
  3. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a gyerekek számára – külön összeállított étlap tervezettel, amely alapján az étel – ellenőrizhetően – csak a gyerekeknek készül el koruknak megfelelően, megfelelő mennyiségben és minőségben a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szerint.
  4. A Vállalkozó az egyes ételek előállítása során különös figyelmet kell, hogy fordítson a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek korának figyelembevétele mellett élettani jellemzőikre és tápanyagszükségletükre.
  5. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a tízórai tápanyag dús legyen, amelyhez megfelelő mennyiségű folyadék társul.
  6. A Vállalkozó vállalja, hogy a kiszállított ételféleségek mennyiségeit és összetételét (minőségét) a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint biztosítja a jelen szerződés teljes időtartama alatt.
  7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által az adagok ellenőrzése szúrópróba szerint történik.
  8. Ellenőrzésre jogosultak: intézményvezető, társulás által kijelölt személy, a társulás székhelyének jegyzője és egyedi esetben megbízott dietetikus. Ellenőrzés esetén biztosítani kell a nyersanyag kiszabat megtekintését, arról másolat is készíthető kell, hogy legyen. (72 óráig megőrzött, aláírt az étel készítőjének a nevét is tartalmazza.)

 

 1. A SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI
  1. A felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

Megrendelő részéről:

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

Szabóné Pályi Judit igazgató

Mobil: 06-20/512-1421

Szállító részéről

                 HPM Plus Kft.

Martonosi Tamás ügyvezető

Mobil: 06-30/469-1562

 

 1. A felek részéről jognyilatkozatra kijelölt személy:
 • Fenntartó részéről: Dr. Szabó Tibor társulási tanács elnöke
 • Szállító részéről: Martonosi Tamás ügyvezető

 

 1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő felek egyetértésével lehetséges.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

            Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, kikötik a Megrendelő vonatkozásában az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét.

Ezen szerződés 6 számozott oldalt tartalmaz. Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mind szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

 

Martonvásár, 2019. ………....

 

………………………………….                                            ……………………………….

            Megrendelő                                                                               Vállalkozó

    Dr. Szabó Tibor elnök                                                          Martonosi Tamás ügyvezető

 

Ellenjegyzem:

 

       …………………………                                                      …………………………………

         Miklósné Pető Rita                                                                              Bíró László

               aljegyző                                                                                   gazdasági igazgató


47/2019. (XI. 28.) határozat 2. melléklete: (rendelettervezet)

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

…../2019. (…..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló

24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §(1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, 92. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

 

1. § Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Az Szt. 62. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként szociális étkeztetés ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a) helyszínen történő elfogyasztás esetén 767.-Ft/ellátási nap,

b) házhoz szállítás esetén 867,- Ft/ellátási nap.”

2. § A Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § (1) E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

                        Dr. Szabó Tibor                                                 Miklósné Pető Rita

                           polgármester                                                         aljegyző

 

Kihirdetve: 2019. ……………..                                        

                                                                                                    Miklósné Pető Rita

                                                                                                          aljegyző

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2019. (…) önkormányzati rendelet 1. melléklete:

 

Étkezés típus

Nettó ár/adag (Ft)

Bruttó (ellátott által fizetendő) ár/adag (Ft)

Reggeli:

102,40

130

Tízórai:

96,60

123

Ebéd:

303,10

385

Uzsonna:

69,90

123

Összesen:

599,30

761