16/2020. (3. 31.) határozata támogatás nyújtásáról tűzoltó egyesületek számára

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

16/2020. (III.31.) határozata

támogatás nyújtásáról tűzoltó egyesületek számára

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásának Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva a Társulási Tanács Elnökeként az alábbi döntést hozom:

1.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás - a jelenleg hatályos társulási megállapodás II. 10. és VII. 7.1. pontjában és a 4. függelékben foglaltak szerint, valamint a Társulás Tanácsa 4/2019. (I. 31.) határozatának V. pontja alapján - az éves költségvetés tervezett mértékéig a szervezetek benyújtott támogatási kérelme alapján, támogatást biztosít az alábbi szervezetek számára:

  • Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
  • Váli Önkormányzati Tűzoltóság

2.) A határozat 1.) pontjában foglaltak alapján a határozat 1. és 2. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésére a Társulási Tanács Elnöke jogosult.

3.) A Társulás Tanácsa döntése alapján az elnök a határozat 1.) pontja szerint, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a támogatási összeget az érintett szervezeteknek átutalja, a támogatott szervezetek elszámolásának ellenőrzését a támogatás évét követő év január 31. napjáig a Tanács elé terjeszti elfogadásra.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont: azonnal, 2.) pont: 30 nap, 3.) pont: 2021.01.31.

 

16/2020. (III.31.) SZLV TKT határozat 1. melléklete:

 

Szerződés száma: Ph/………-…./2020

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

Szent László völgye Többcélú Kistérségi Társulás

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: Dr. Szabó Tibor elnök)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(2462 Martonvásár, Gábor Áron u. 52.)

képviseli: Dr. Pimper László elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Gábor Áron u. 52.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Dr. Pimper László elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

K&H Bank Zrt. 10403174-50526874-80901005

Adóigazgatási azonosító száma:

18943344-1-07

Telefon száma:

06-20/955-0071

E-mail címe:

ote@martonvasar.hu

 

1. Támogatott feladata

1.1.   Támogató a Támogatottat működése és eszközfejlesztése tekintetében támogatja.

1.2.   Támogatott feladata, hogy a támogató által megjelölt honlapon (www.martonvasar.hu) tevékenységéről folyamatos tájékoztatást nyújtson.

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak mindösszesen 1.779.000,- Ft, azaz egymillió-hétszázhatvanhatezer forint támogatást nyújt a tagönkormányzatok által fizetett pénzügyi hozzájárulás terhére a Támogatott által a jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt feladatok megvalósításához.

2.2.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott K&H Banknál vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.   A támogatás ütemezése: A támogatási összeg 2020. ……... napjáig kerül átutalásra a Támogatott bankszámlájára.

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:     Dr. Szabó Tibor, elnök

b) Támogatott képviseletében:  Dr. Pimper László, elnök

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2020. január 1.

         végső határideje: 2020. december 31.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

         A beszámolók benyújtási határideje: 2021. január 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.   Támogatott az 5.5. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítéséről.

5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők, ennek megfelelően rá kell vezetni az alábbi mondatot minden egyes benyújtott, a támogatás terhére elszámolandó számlára: „Elszámolva a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által megítélt …………..számú támogatási szerződés terhére.”.

5.9.   Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 15 napon belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97-98. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.

5.13. A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére.

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.   A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

  1. .  Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

a.)     megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b.)     részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c.)     kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d.)     az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

7.     A szerződés megszűnése

7.1.   A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.

7.2.   Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

a.)     a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;

b.)     a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;

c.)     a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre;

8. Egyéb rendelkezések

8.1.   Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.

8.2.   Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás visszakövetelhető, visszatartható.

8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és csatolt dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

8.4. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

8.5. Támogatott kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

8.6. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

8.7.   Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait e rendeletben, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

8.8. Támogatott az 5.13. pontban foglalt biztosítékot legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg kell biztosítania, és annak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

8.9. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal

                          rendelkezik                                                             nem rendelkezik.

8.10. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérváron hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

8.11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 7/2019. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet.

8.12. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba.

8.13.    A szerződés 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2020. ……………….

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi

és jogi ellenjegyző

 

 

 

Melléklet:

  1. Kivonat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. február 27. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: /2020. (II. 27.) számú határozat”

 

 

16/2020. (III.31.) SZLV TKT határozat 2. melléklete:

 

Szerződés száma: Ph/-/2020

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

Szent László völgye Többcélú Kistérségi Társulás

(székhelye: Martonvásár, Budai út 13.

képviselő: Dr. Szabó Tibor elnök)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Váli Önkormányzati Tűzoltóság

(2473 Vál, Vajda János utca 12.)

képviseli: Kocsis Bálint elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2473 Vál, Vajda János utca 12.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Kocsis Bálint elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

K&H Bank Zrt. 10403174-50526771-5349-1007

Adóigazgatási azonosító száma:

18486984-1-07

Telefon száma:

06-20/292-6441

E-mail címe:

kocsisbalint61@gmail.com

 

1. Támogatott feladata

1.1.   Támogató a Támogatottat működése és eszközfejlesztése tekintetében támogatja.

1.2.   Támogatott feladata, hogy a támogató által megjelölt honlapon (www.martonvasar.hu) tevékenységéről folyamatos tájékoztatást nyújtson.

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak mindösszesen 767.000,- Ft, azaz hétszázhatvanegyezer forint támogatást nyújt a tagönkormányzatok által fizetett pénzügyi hozzájárulás terhére a Támogatott által a jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt feladatok megvalósításához.

2.2.   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott K&H Banknál vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.   A támogatás ütemezése: A támogatási összeg 2020. …… napjáig kerül átutalásra a Támogatott bankszámlájára.

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

a) Támogató képviseletében:     Dr. Szabó Tibor, elnök

b) Támogatott képviseletében:  Kocsis Bálint, elnök

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2020. január 1.

         végső határideje: 2020. december 31.

5.3    A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.

5.5. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára.

         A beszámolók benyújtási határideje: 2021. január 31.

5.6.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.7.   Támogatott az 5.5. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítéséről.

5.8. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők, ennek megfelelően rá kell vezetni az alábbi mondatot minden egyes benyújtott, a támogatás terhére elszámolandó számlára: „Elszámolva a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által megítélt …………..számú támogatási szerződés terhére.”.

5.9.   Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.

5.10. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 15 napon belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97-98. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

5.11. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

5.12. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.10. pont szerinti feltételek mellett.

5.13. A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére.

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.   A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

  1. .  Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

a.)     megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b.)     részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c.)     kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d.)     az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

7.     A szerződés megszűnése

7.1.   A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.

7.2.   Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

a.)     a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;

b.)     a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;

c.)     a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre;

8. Egyéb rendelkezések

8.1.   Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.

8.2.   Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás visszakövetelhető, visszatartható.

8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és csatolt dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

8.4. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

8.5. Támogatott kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

8.6. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

8.7.   Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait e rendeletben, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

8.8. Támogatott az 5.13. pontban foglalt biztosítékot legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg kell biztosítania, és annak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

8.9. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal

                          rendelkezik                                                             nem rendelkezik.

8.10. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.

8.11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 7/2019. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet.

8.12. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba.

8.13.    A szerződés 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2020. …...

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi

és jogi ellenjegyző

 

 

 

Melléklet:

Kivonat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. február 27. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: /2020. (II. 27.) számú határozat”

 

 

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy további írásos előterjesztés nem érkezett, és ……….. órakor az ülést bezárta.

 

 

K.m.f.

                                                                                                …………………………         

                                                                                                     Dr. Szabó Tibor  

                                                                                                              elnök          

                                                                                                                

 

 

Ellenőrizte: dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika jegyző_______________