20/2020. (5. 28.) határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a Társulási Tanács Elnöke

20/2020. (V. 28.) határozata

a Fejér Megyei Kormányhivatal zárszámadásra vonatkozó javaslatának elutasításáról

 

  1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva a Társulási Tanács Elnökeként a társulás 2019. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról szóló 18/2020. (V. 7.) határozattal kapcsolatosan a Fejér Megyei Kormányhivatal által tett javaslatot megvizsgáltam, az abban foglaltakkal nem értek egyet az alábbi indokok miatt:

-              a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.). 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület, jelen helyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a társulási tanács elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A Korm. rendelet vonatkozó szakasza álláspontom szerint az Áht. 91. § (1) bekezdésétől abban tér el, hogy a 2019. évre vonatkozó zárszámadás esetében a rendelet hatályba lépésének határidejét tolja ki úgy, hogy nem kell, hogy az május hónapban hatályba lépjen, hanem lehetőség van arra, hogy az a veszélyhelyzet megszűnését követően lépjen csak hatályba. A képviselő-testület (társulási tanács) elé terjesztés szerepelt eddig is az Áht. vonatkozó szakaszában, az nem változott, és amelyre, tekintettel a különleges jogrendi szabályra, a Kat. véd. tv. 46. § (4) bekezdése szerinti eljárás alkalmazandó. Ez utóbbit a Korm. rendelet nem írta felül, nem tért el e törvényi rendelkezéstől, nem mondta ki, hogy csak a képviselő-testület (társulási tanács) fogadhatja el, és azt sem, hogy csak a veszélyhelyzetet követően, pusztán lehetőséget biztosított a későbbi hatályba léptetésre.

-              A határidő kitolására vonatkozó módosítási szándék nyilvánul meg abban is, hogy a Korm. rendelet 17. §-ának (1)-(2) bekezdései egyaránt az önkormányzatokra (társulásokra) vonatkozó határidők törvénytől eltérő meghatározását tartalmazzák, így logikai értelmezést tekintve is így követik egymást a bekezdések, és az azokban megjelenő tartalmak.

2.      Az 1. pontban foglalt indokok alapján a társulás 2019. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványa elszámolásáról szóló 18/2020. (V. 7.) határozatot nem vonom vissza, annak jóváhagyását kérem majd formálisan is a Társulási Tanács részéről – akik a határozattervezetet, valamint a kapcsolódó anyagokat megismerték, azzal előzetesen egyetértettek – a veszélyhelyzet megszűnését követően.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. június 2.

 

Martonvásár, 2020. május 28.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                      elnök