10/2021. (4. 22.) határozata a Társulás 2020. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadásáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

10/2021. (IV. 22.) határozata

a Társulás 2020. évi belső ellenőri beszámolójának elfogadásáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2020. évre vonatkozó belső ellenőri beszámolót a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2021. április 22.

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                 elnök

 

10/2021. (IV. 22.) SZLV TKT határozat 1. melléklete

 

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

 

2020. évi ellenőrzési jelentése

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

Dr. Batka Brigitta

Belső ellenőr

(Belső ellenőri regisztrációs szám: 5113657)

 

Vezetői összefoglaló

 

1. A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása

 

  1. A belső ellenőrzés fogalma, célja

 

A Bkr. 2. § b) pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének eredményességét, gazdaságosságát és hatékonyságát.

 

  1. Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó standardok, előírások

 

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó szervezeti belső szabályzatok alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységét.

 

  1. Belső ellenőrre vonatkozó etikai kódex

 

A Bkr. 17. § (3) bekezdése alapján a belső ellenőr a 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységét az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végezte 2020. évben.

 

  1. A belső ellenőrzés feladata

 

A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjtött és értékelt, elemzéseket készített, ajánlásokat tett és tanácsokat adott a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatta 2014. évben.

 

A 2020. évi belső ellenőrzési tevékenység lefedte a Tárulás és a társult települések teljes belső ellenőrzési tevékenységét.

 

2. Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának általános ismertetése

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzést elvégezte a társulásnál 2020. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.

 

Az éves ellenőrzési jelentés tartalma a Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével került összeállításra.

 

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;

c) az intézkedési tervek megvalósítása.

 

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetőjének a tárgyévet követő év február 15-ig.

(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

(5) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentését a tárgyévet követő év április 15-ig megküldi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének.

            …

56. § (8) Az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó, vagy közös feladatellátás esetén a feladatellátást végző, intézményi társulás esetén az intézmény székhelye szerinti önkormányzat által kijelölt költségvetési szerv vezetője az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az érintett jegyző részére megküldi, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszthesse.

(9) Az éves ellenőrzési jelentést önkormányzatonként, illetve a társulásra külön-külön kell készíteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása                                                 5.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése             5.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők             8.

I/3. 2020. évi tanácsadási tevékenység bemutatása                                                 9.

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalapok alapján     9.

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok            9.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése                                             10.

 

III. Intézkedési tervek megvalósítása                                                                                              10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

 

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

 

a.) A 2020. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

 

A Társulás vonatkozásában a 2020. évi ellenőrzési terv ellenőrzési feladatot nem tartalmazott.

Az egyes települések vonatkozásában elvégzett ellenőrzéseket az alábbi táblázat tartalmazza külön nem kiemelve az év folyamán telefonon, e-mailben és helyszíni egyeztetések során adott iránymutatásokat, tanácsadásokat konkrét, az operatív működés során felmerülő kérdésekkel kapcsolatban:

 

Baracska Község Önkormányzat vonatkozásában:

 

Tárgy

Cél

Módszer

 

Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése- az integritás kiépítettségének értékelése.

 

 

Célja: annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította-e ki a belső kontrollrendszert; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és az érvényesítés kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e.

 

Időszak: 2019-2020. év

 

Módszerei: szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.

 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat vonatkozásában:

 

Tárgy

Cél

Módszer

Tanácsadás a belső kontrollrendszer egyes elemeinek kialakítása tárgyában.

-

-

 

 

Kajászó Község Önkormányzat vonatkozásában:

 

Tárgy

Cél

Módszer

 

Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése.

 

 

Célja: annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította-e ki a belső kontrollrendszert; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és az érvényesítés kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e.

 

Időszak: 2019-2020. év

 

Módszerei: szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzat vonatkozásában:

 

Tárgy

Cél

Módszer

 

A gyermekélelmezés finanszírozási változásainak alakulása a 2019-2020. évben.

 

Célja: annak értékelése, hogy a gyermekétkeztetés állami támogatásának változása milyen hatással van az Önkormányzat költségvetésére, illetve a finanszírozás változása hatást gyakorol-e az élelmezési feladatellátás színvonalára.

 

Időszak: 2019-2020. év

 

Módszerei: szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.

 

Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság(ok) belső kontrollrendszerének kialakításáról.

 

 

Célja: annak értékelése, hogy az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok a Bkr.-ben és a Taktv.-ben előírt belső kontrollrendszer, és annak keretében a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodtak-e.

 

Időszak: 2019-2020. év

 

Módszerei: adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.

 

A 2019. évi vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési terv - készítést igényeltek.

 

Célja: annak értékelése, hogy a belső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra, javaslatokra elkészített intézkedési tervben foglalt konkrét (határidőkkel, felelősökkel megjelölt) intézkedések megvalósultak-e.

 

Időszak: 2019. év

 

Módszerei: A készített intézkedési tervek, és az azok alapján megvalósított intézkedések tételes vizsgálata.

 

Tanácsadás a kulturális közfeladat-ellátás önkormányzati céges formában kialakított ellátási rendszeréhez, annak előnyei és hátrányainak bemutatásával.

-

-

 

 

Martonvásár Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervében 4 vizsgálati feladat szerepelt, melyből a 2019. évi utóellenőrzés elvégzésre került, a gyermekélelmezés finanszírozási változásának ellenőrzésére a koronavírus járványra figyelemmel nem került sor, az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésére és a tanácsadói feladat elvégzésére pedig a 2020. évi feladatellátási átszervezés, a társaságok összeolvadására tekintettel nem került sor, okafogyottá vált.

 

Soron kívüli, illetve egyéb - terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat vonatkozásában:

 

Tárgy

Cél

Módszer

Tanácsadás a belső kontrollrendszer egyes elemeinek kialakítása tárgyában.

-

-

 

 

Tordas Község Önkormányzat vonatkozásában:

 

Tárgy

Cél

Módszer

Az Önkormányzati beruházások felülvizsgálata.

 

Célja: annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat 2018-2019. évi beruházásai megfeleltek-e a vonatkozó Képviselő-testületi döntéseknek, ill. gazdaságosság, hatékonyság követelményeinek.

 

Időszak: 2018-2019. év

 

Módszerei: adatbekérés, dokumentum elemzés, interjú készítés.

 

Tanácsadás a belső kontrollrendszer egyes elemeinek kialakítása tárgyában.

-

-

 

 

Vál Község Önkormányzat vonatkozásában:

 

Tárgy

Cél

Módszer

A Közös Önkormányzati Hivatal adóigazgatási tevékenységének szabályszerűségi, hatékonysági ellenőrzése

 

Célja: a Közös Önkormányzati Hivatal adóigazgatási tevékenységének átfogó értékelése, kitérve az alábbiakra: a képviselő-testület a törvényben megállapított felső adómérték, a helyi sajátosságok, az önkormányzati gazdálkodás követelményei és az adóalanyok teherviselő-képességének figyelembevételével határozta-e meg a helyi adókat, bevezetésük időpontját és időtartamát, az adózás részletes szabályait, továbbá az önkormányzati adóigazgatásban – adók kezelése, beszedése, hátralékok behajtása – a hatékonyság, eredményesség szempontjai érvényesültek-e.

 

Időszak: 2019-2020. év

 

Módszerei: rendeletek, kivető határozatok, méltányossági kérelmek, nyilvántartások szúrópróba szerű és tételes ellenőrzése.

 

 

 

Az éves ellenőrzési tervben módosítás nem történt, Martonvásár Város Önkormányzat kivételével valamennyi vizsgálat a terv szerint megvalósult.

 

A Bkr. 21. §-ában meghatározott ellenőrzési típusok szerinti kimutatás:

 

 

Szabályszerűségi

ellenőrzés

Rendszerellenőrzés

Pénzügyi ellenőrzés

Teljesítmény ellenőrzés

Informatikai ellenőrzés

Utóellenőrzés

 

 

Ellenőrzések összesen

Tanácsadói tevékenység:

Terv

6 db,

43 nap,

258 óra

-

1 db,

6 nap,

36 óra

1 db,

12 nap,

72 óra

-

1 db,

5 nap,

30 óra

9 db,

66 nap,

396 óra

4 db, 55 nap,

330 óra

Tény

5 db

33 nap,

198 óra

-

0 db

1 db

12 nap,

72 óra

-

1 db

5 nap

30 óra

7 db

50 nap

300 óra

3 db, 45 nap,

270 óra

 

 

b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén a belső ellenőrzés a vezetésnek jelezi ezen észrevételeit.

 

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

 

a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

 

A TKT belső ellenőrzését külső megbízott belső ellenőr látta el 2020. évben. A belső ellenőrzés képzettsége (jogász) megfelel a Korm. rendeletben előírtaknak, továbbá 2011. június 1. napján teljesítette az ÁBPE továbbképzés I. szakmai továbbképzés követelményeit kiválóan megfelelt eredménnyel. ÁBPE továbbképzés II. szakmai továbbképzési kötelezettségét 2013. november 19., 2015. június 4. és 2017. október 12., valamint 2019. október 25. napján teljesítette. Belső ellenőri regisztrációs száma: 5113657.

 

b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

 

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt 2020. évben.

 

 

c.) Összeférhetetlenségi esetek

 

Összeférhetetlenség 2020. évben nem merült fel.

 

d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

 

Belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás 2020. évben nem történt.

 

e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

 

Az ellenőrzések elvégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak, a belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések során a Hivatalok és az intézmények alkalmazottai elősegítették az ellenőrzések hatékony lefolytatását, valamennyi dokumentumot, iratot az ellenőrzés kérésére rendelkezésre bocsátottak.

 

f.) Belső ellenőrzési nyilvántartás

 

A belső ellenőrzési vezető folyamatosan vezeti elektronikusan a Korm. rendeletben előírt nyilvántartást, azt tárgyév december 31. napján kinyomtatott, összefűzött formátumban a Martonvásári Polgármesteri Hivatal jegyzője részére átadja/megküldi, aki az adott évi belső ellenőrzési dokumentumokkal együtt őrzi meg, szabályszerű, biztonságos tárolásáról gondoskodik.

                                  

g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

 

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról a vezetőséggel év közben folyamatosan konzultál a belső ellenőr.

 

I/3. 2020. évi tanácsadó tevékenység bemutatása

 

A 2020. évi tanácsadói tevékenységet az alábbi táblázat mutatja be.

 

Tárgy

Eredmény

Költségvetési rendelet és zárszámadási rendelet, valamint mellékleteivel kapcsolatos iratminták, költségvetési szervekkel kötendő együttműködési megállapodás, civilek támogatására vonatkozó támogatási szerződés-minta, közzétételi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó iratminták, útmutatók, leltározási minta dokumentumok és útmutatók rendelkezésre bocsátása a jó gyakorlat érdekében.

Belső kontrollrendszer folyamatos fejlesztése apránként megvalósul.

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

 

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

 

2020. évben a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer működését nem értékelte, figyelemmel arra, hogy a TKT 2020. évi ellenőrzési tervben ezen feladat nem szerepelt, így erre vonatkozó javaslatot nem tett.

 

A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetéseket és a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat 2020. évben a belső ellenőrzés nem fogalmazott meg.

 

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

 

2020. évben a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer öt elemét nem értékelte, figyelemmel arra, hogy a TKT 2020. évi ellenőrzési tervben ezen feladat nem szerepelt, így erre vonatkozó javaslatot nem tett.

Az egyes településekre vonatkozó megállapítások az adott település éves jelentésében kerültek megfogalmazásra.

 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

 

2020. évben a TKT vonatkozásában ellenőrzési vizsgálat nem történt, így intézkedési terv - készítési kötelezettség sem keletkezett.

 

Esztergom, 2021. február 15.

 

Dr. Batka Brigitta

Belső ellenőr