15/2021. (6. 10.) határozata a Szép és Ép Fog Kft.-vel kötött fogászati alapellátási ügyelet ellátásra kötött megbízási szerződés módosításáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

15/2021. (VI. 10.) határozata

a Szép és Ép Fog Kft.-vel kötött fogászati alapellátási ügyelet ellátásra

kötött megbízási  szerződés módosításáról

 

I.

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szép és Ép Fog Kft. és a Társulás között az alapellátás körébe tartozó fogászati ügyelet ellátása tárgyában létrejött 877-15/2017. iktatószámú megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.) A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Helye: 2030 Érd, Felső utca 8. szám alatti fogorvosi rendelő.”

 

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

 

A Társulás felhatalmazza az elnököt a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, illetőleg jelen módosítás szerint átvezetett és egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. június 30.

 

Martonvásár, 2021. június 10.

                                                                                                         

 

Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                                       elnök

 

15/2021. (VI. 10.) SZLV TKT határozat 1. melléklete:

 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

fogászati alapellátási ügyelet

a 2021. június 10-ei módosításokkal egységes szerkezetben

 

amely létrejött egyrészről

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. képviseli: dr. Szabó Tibor elnök, adószáma: 15592231-2-07, törzsszáma: 592237) a továbbiakban Megbízó,

 

másrészről pedig a

Szép és Ép Fog Kft. (székhelye: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22., képviseli: dr. Jenei András ügyvezető, cégjegyzékszáma: 13-09-150823, adószáma: 23553255-1-13), a továbbiakban Megbízott között az alulírott helyen, és napon az alábbi feltételekkel:

 

 1. A szerződés tárgya:

Felek a jelen szerződést Baracska, Gyúró, Kajászó, Tordas, Vál Községek és Martonvásár Város lakosságának fogászati alapellátási ügyeletének biztosítása céljából kötik meg. Az ügyeleti ellátás célja a Megbízott pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon a Megbízó közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban együtt: lakcím) rendelkező betegek 2. pontban meghatározott alkalomszerű, és azonnali sürgősségi beavatkozások térítésmentesen történő elvégzése, illetőleg szükség esetén a betegek más ellátó helyre, illetve gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása.

 

 1. Az ügyeleti szolgálat biztosításának helye és ideje:

Helye: 2030 Érd, Felső utca 8. szám alatti fogorvosi rendelő.

Ideje: pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon:

 • szombaton 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától 08.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
 • vasárnap 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben;
 • munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon (amennyiben 1 vagy 2 nap, illetve ennél hosszabb szünet esetében az utolsó nap kivételével) 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától 08.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.
 • munkaszüneti, pihenő- és ünnepnapokon (amennyiben 3 vagy több nap) az utolsó nap esetében 08.00 órától 16 óráig rendelőben, 16.00 órától 00.00 óráig készenlétben, telefonhívásra 20 percen belül rendelőben.

Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583

Abban az esetben, ha a munkaszüneti/pihenő/ünnepnapok három vagy több napon át tartanak, abban az esetben az utolsó munkaszüneti/pihenő/ünnepnap vasárnapnak tekintendő, az azt megelőző napok pedig szombatnak az ügyeleti rendelési idő tekintetében.

 

 1. A megbízott jogai és kötelezettségei

Megbízott joga, hogy az elvállalt feladat ellátásához a működési engedélyében szereplő bármelyik orvosát és asszisztensét az ügyeleti ellátásra beossza. A Megbízott részéről eljáró kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül - a hatályos jogszabályok keretei között - szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást. A választott vizsgálati és terápiás módszer alkalmazhatóságának feltétele, hogy ahhoz a beteg e törvény szabályai szerint beleegyezését adja, valamint a beavatkozás kockázata kisebb legyen az alkalmazás elmaradásával járó kockázatnál, illetőleg a kockázat vállalására alapos ok legyen. Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó - időponttól és helytől függetlenül - az adott körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésére álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell.

Megbízott köteles az ügyeleti szolgálat 2. pontban rögzített ideje alatt annak folyamatos működtetésére a működési engedélyében foglalt feltételek szerint. Megbízott kötelezettsége, hogy a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a tőle elvárható gondossággal elvégezze. A Megbízónál lakcímmel rendelkező betegek ezen ellátások térítésmentes igénybevételére jogosultak az ügyeleti ellátás keretében. Ez a jogszabályi melléklet a jelen szerződés 1. számú mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi. Megbízott a jelen szerződés időbeli hatálya alatt kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerinti fog- és szájbetegségek járóbeteg-ellátás alapellátásának minimumfeltételeit teljes körűen biztosítja.

Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatására vonatkozó működési engedéllyel, valamint orvosi felelősségbiztosítással. A működési engedély száma: PE-06R/033/05920-5/2014 a 2030 Érd, Budai út 3. fsz. 2. szám alatti fióktelepre. Az egészségügyi szolgáltató

 • azonosító száma: 152642
 • szakmakód: 1300 – fogászati ellátás
 • orvosi felelősségbiztosítás kötvényszáma: 95665000032796000

 

 1. A Megbízó jogai, és kötelezettségei

Megbízó joga, hogy a Megbízottól legfeljebb éves gyakorisággal tájékoztatást kérjen az ügyeleti szolgáltatásban részesült lakosai számáról és korösszetételéről. 

Megbízó köteles minden év január 20. napjáig írásban közölni az azon év január 1. napján a lakcímnyilvántartásában szereplő lakcímek darabszámát.

Megbízó köteles saját költségén a helyben szokásos összes módon, de legalább a Polgármesteri Hivatalok hirdetőtábláján a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan közzétenni az ügyeleti szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, annak elérhetőségét, és a térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások körét az 1. számú melléklet szerint.

Megbízó köteles a jelen szerződés szerinti átalánydíj megfizetésére a Megbízott számlája ellenében.

 

 1. A megbízási díj, a szolgáltatás ellenértéke:

A Megbízott által biztosított ügyeleti szolgáltatás ellenértékeként Felek havi 200.000 Ft átalánydíj megfizetésében állapodnak meg. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy a szolgáltatásért fizetett megbízási díj az infláció mértékét figyelembe véve évente, közös egyeztetés során újratárgyalható, abban az esetben is, amennyiben a Megbízónál nyilvántartott lakcímek száma a jelen szerződés hatálya alatt bármelyik év január 1. napján jelentős mértékben megváltozna.

Megbízó az így megállapított megbízási díjat mindig utólag, minden hónapot követő hónap 5. (ötödik) napjáig Megbízott számlája ellenében banki átutalással fizeti meg..

 

 1. A megbízás időtartama, megszűnése:

A jelen szerződés 2017. június 1. napján lép hatályba és meghatározatlan időre szól. A jelen szerződést a felek bármelyike a 60 (hatvan) napos felmondási idővel indoklás nélkül mondhatja fel. Súlyos szerződésszegés (Megbízott az 1. pontban foglalt települések lakosának ellátását nem orvosi indokok alapján visszautasítja, nem teljesíti a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételeket. Megbízó részéről: az átalánydíj tartós, legalább 4 hónapon keresztüli meg nem fizetése.) esetén a szerződést bármelyik fél írásban, azonnali hatállyal, indoklással ellátva felmondhatja.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Megbízott felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés tárgyát képező szolgáltatás végzése során okozott. Felek a jelen szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ellátásában. Megbízónak és Megbízottnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

Megbízó részéről értesítendő:          dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző     

                                                         Mobiltelefon: +36 202560095

                                                         E-mail: jegyzo@martonvasar.hu

Megbízott részéről értesítendő:        Pataki Zoltán

                                                         Mobiltelefon: +36 20 536 4396

                                                        E-mail: zpataki@jeneifogaszat.hu

A konzultációk során, illetve az e-mailben, levelezésben felmerült valamennyi kérdésre mindkét Fél 10 (tíz) munkanapon belül írásban (levél, email) köteles választ adni. Felek megállapodnak, hogy a képviselők személyében beálló változás nem minősül a szerződés módosításának, a változás tényéről az érintett Fél egyoldalú nyilatkozatban értesíti a másik Felet.

Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, amennyiben kötelezettségeik nem vagy késedelmes teljesítése vis maior következménye. A Felek kötelesek a vis maiornak minősülő körülmények bekövetkeztéről és megszűntéről a másik felet késedelem nélkül írásban tájékoztatni, illetve, amennyiben a vis maior jellege ezt lehetővé teszi, a vis maior tényét az illetékes hatóság által kiadott okirattal igazolni. 60 (hatvan) napot meghaladó tartamú vis maior esetén bármelyik Fél jogosult a szerződést írásban erre hivatkozással felmondani. A Felek kötelesek tájékoztatni egymást a vis maior esemény okáról, terjedelméről, jellemzőiről, a szerződés teljesítésére való hatásáról, változásáról, megszűnéséről.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy részének érvényességét, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Jelen szerződést – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 11/2017. (II. 16.) határozata alapján - szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá.

Jelen szerződés 4 (négy) példányban készült, melyből 2 (kettő) példány a Megbízót, 2 (kettő) példány pedig a Megbízottat illeti meg. Felek a saját példányaikat magukhoz vették.

 

Martonvásár, 2021. június „     „

 

……………………………….

……………………………….

           Dr. Szabó Tibor

                Elnök

        Megbízó részéről

            Dr. Jenei András

                 Ügyvezető

              Megbízott részéről