16/2021. (6. 10.) határozata a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálatáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a Társulási Tanács Elnöke

16/2021. (VI. 10.) határozata

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálatáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva a Társulási Tanács Elnökeként

  1. elfogadásra javaslom a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló rendelet tervezetét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal,
  2. egyben felkérem a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy az 1.) pontban foglaltakra tekintettel a határozat 1. melléklete szerinti rendelet-tervezetet vitassák meg és véleményezzék 2021. június 28. napjáig.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2021.06.28.

 

Martonvásár, 2021. június 10.

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                 elnök

 

16/2021. (VI. 10.) határozat 1. melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

…../2021. (……...) önkormányzati rendelet-tervezete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, 92. § (1) bekezdésének b) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében és a 131. § (3) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK,

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

 

1. Szociális alapszolgáltatások

 

1. § (1) Az önkormányzat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működtetett Szent László Völgye Segítő Szolgálat útján (a továbbiakban: Segítő Szolgálat) a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) nappali ellátás,

c) házi segítségnyújtás,

d) családsegítés,

e) támogató szolgáltatás,

f) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (kizárólag Baracska községben)

(2) A jelen fejezetben ellátások igénybevételére irányuló kérelmek esetében a szociális rászorultságot vizsgálni kell.

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátások közül

a) az étkeztetésért,

b) a nappali ellátásért,

c) a házi segítségnyújtásért,

d) a támogató szolgáltatás keretében biztosított ellátások közül a szállítási szolgáltatásért és a személyes segítésért

térítési díjat kell fizetni. A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjat és a biztosított díjkedvezményeket jelen rendelet II. Fejezete tartalmazza.

(4) A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 116.–117. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

(6) A személyi térítési díj méltányossági alapon elengedhető, ha az ellátást igénybevevő a térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes, létfenntartása veszélyeztetve van.

(7) Az (1) bekezdés szerinti jogosultság időtartama a veszélyeztetettség fennállásának időtartama, de legfeljebb egy év. Ezt követően ismételten kérelmet kell az igénylőnek előterjeszteni.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

(1) 62. § (1) bekezdése szerinti feladatkörben a Társulás fenntartásában működtetett Segítő Szolgálat által ellátott a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a szociális étkeztetésre Martonvásár város és Baracska község közigazgatási területére vonatkozóan,

(2) az Szt. 64. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben a Társulás fenntartásában működtetett Segítő Szolgálat által ellátott a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül

a) családsegítésre Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község közigazgatási területére vonatkozóan,

b) az Szt. 63. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben házi segítségnyújtásra Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Vál Község közigazgatási területére vonatkozóan,

c) az Szt. 65/C. (1) bekezdés szerinti feladatkörben támogató szolgáltatásra Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község közigazgatási területére vonatkozóan,

d) az Szt. 60. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatásra kizárólag Baracska Község közigazgatási területére vonatkozóan.

(3) Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére vonatkozóan,

c) az Szt. 65/F. (1) bekezdés szerinti feladatkörben a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül nappali ellátásra (Idősek Klubja) Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község közigazgatási területére vonatkozóan, valamint

(4) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-a szerinti családi bölcsődében és annak keretein belül szolgáltatásként nyújtott időszakos gyermekfelügyeletre történő ellátásra Baracska Község, Gyúró Község, Kajászó Község, Martonvásár Város, Ráckeresztúr Község, Tordas Község közigazgatási területére vonatkozóan.

 

2. Az ellátások igénybevételének módja

 

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások igénybevétele önkéntes. A 2. § (1) bekezdése szerinti ellátások iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény intézményvezetőjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton az erre a célra rendszeresített, a Segítő Szolgálatnál átvehető nyomtatványon.

(2) A kérelem előterjesztése mellé a kért ellátási típusnak megfelelően mellékelni kell a külön jogszabályban előírt, kitöltött formanyomtatványokat és mellékleteket.

(3) Az ellátást biztosító intézmény egy adott szolgáltatás vonatkozásában az alapító okirat és a működési engedélyben meghatározott ellátási területről fogadhat ellátási igényeket.

(4) Az intézmény az ellátási területén lakcímmel nem rendelkező, a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek számára a 2. § (1) bekezdésben meghatározott ellátásokat az alábbi esetekben biztosítja:

a) ha az állandó lakóhely szerinti önkormányzat az igénybevevő után megállapodásban vállalja az e rendeletben meghatározott intézményi térítési díj megfizetését az intézmény részére, vagy

b) ha az igénybevevő, vagy törvényes képviselője az intézményi térítési díj megfizetését vállalja.

(5) Az intézményvezető a rendeletben meghatározott feltételek szerint

a) dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelemről,

b) az Szt. 59/A. § (3) bekezdése szerint vizsgálja az igénybevevő szociális rászorultságát.

(6) A fenntartó dönt a szociális alapellátásokról és ezek térítési díjáról szóló intézményvezetői döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálásáról.

4. § (1) A szociális ellátás igénybevételének megkezdése előtt – a családsegítés kivételével – az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban az ellátási formára vonatkozó megállapodást köt az ellátást biztosító Intézménnyel. A megállapodás megkötésére az Intézmény esetében az intézményvezető jogosult.

(2) A szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntéséről köteles az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét 15 napon belül értesíteni.

(3) Az intézményvezető az ellátás igénybevételéről szóló megállapodás megkötéséről 15 napon belül értesíti a fenntartót.

5. § Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás lényeges tartalmi elemei:

a) a szolgáltatást nyújtó neve, képviselője, székhelye, valamint az igénybevevő és törvényes képviselőjének neve, személyes adatai,

b) a szolgáltatás időtartamának és napi igénybevételének meghatározása,

c) gondozási szükséglet meghatározása,

d) az igénybe vett napi tevékenységek részletes listája,

e) fizetendő személyi térítési díj összege, fizetési módja, határideje,

f) adatkezelésre vonatkozó szabályok,

g) jogorvoslatról történő tájékoztatás,

h) megállapodás módosítására, megszüntetésére vonatkozó szabályok,

 

3. Az ellátás megszűnésének módjai

 

6. § (1) Az intézményi szolgáltatás megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

d) megállapodás felmondásával.

(2) A megállapodás írásban megszüntethető

a) a felek közös megegyezésével.

b) a szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezettnek a megállapodásnak írásbeli, indokolás nélküli felmondásával.

(3) Az intézményvezető a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:

a) a szolgáltatást igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,

b) a szolgáltatást igénybevevő számára bentlakásos intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy más szolgáltatásra van szüksége,

c) az ellátott, a törvényes képviselő vagy a térítési díjat megfizető személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, különösen ha

ca) hat hónapon át folyamatosan térítési díj tartozása áll fent, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja és

cb) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését,

d) a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről,

e) az ellátást igénybe vevő a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti,

ea) a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,

eb) a szolgáltatást igénybe vevő veszélyezteti a szolgáltatásban közreműködő munkatárs egészségét és testi épségét,

(4) A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15 napos felmondási idővel szűnik meg.

(5) Az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető írásban értesíti az igénybevevőt, megjelölve a megszüntetés ellen tehető jogorvoslat lehetőségét. Ha az igénybevevő nem ért egyet az ellátás megszüntetésével az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben biztosítani kell az ellátást mindaddig, amíg a fenntartó vagy a bíróság jogerős és végrehajtható döntést nem hoz.

(6) Az ellátás megszüntetésekor, megszűnésekor a felek elszámolnak az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségről, továbbá az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról; a személyes használati tárgyak és megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.

 

4. Étkeztetés

 

7. § (1) Az étkeztetés keretében, térítési díj ellenében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek a jelen rendeletben foglalt alábbi feltételeknek legalább egyikének:

a) 70. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt, - amennyiben a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt - az érintett nem képes biztosítani a maga számára a napi egyszeri meleg étkeztetést,

c) a fogyatékossága vagy pszichiátriai betegsége miatt - ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt - az érintett nem képes biztosítani a maga számára a napi egyszeri meleg étkeztetést,

d) a szenvedélybetegsége miatt, - ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt - az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

e) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(2) Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre. A határozatlan időre megállapított étkeztetést évente felül kell vizsgálni.

(3) A kérelmező jövedelmének igazolására szolgáló iratokra az Szt. 10. §-ában foglaltak az irányadók.

(4) Az önkormányzat az étkeztetést a Társulás fenntartásában működő Segítő Szolgálat útján biztosítja.

(5) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározottak szerint

a) intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – vagy

b) intézményből az étel házhozszállításával

biztosítja.

(6) Az étkeztetés nyújtásának (5) bekezdésben foglalt módjáról és a jogosultság megállapításáról, annak időtartamáról, felülvizsgálatáról a szolgáltató a jogosulttal kötött megállapodásban köteles rendelkezni.

 

5. Házi segítségnyújtás

 

8. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Társulás keretében látja el.

(2) A házi segítségnyújtást igénybe vevőkről úgy kell gondoskodni, hogy az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani.

(3) A házi segítségnyújtáshoz tartozó gondozási tevékenységek közül szociális segítés keretében az Szt. 63. § (3) bekezdésében foglaltakat szükséges biztosítani.

(4) személyi gondozás keretében az Szt. 63. § (4) bekezdésében foglaltakat kell biztosítani

(5) A házi segítségnyújtás vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására és a gondozási szükséglet megállapítására a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet az irányadó.

(6) A térítési díj meghatározásának alapjául szolgáló jövedelmet bizonyító igazolásokkal kapcsolatos eljárásra az Szt. 10. §-a az irányadó.

 

6. Családsegítés

 

9. § (1) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait

a) családsegítő szolgálat működtetésével,

b) a személyes gondoskodást nyújtó intézmény keretében,

c) külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával a Segítő Szolgálat közreműködésével látja el.

(2) A Segítő Szolgálat által – az egyén és család számára – nyújtott szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

 

7. Támogató szolgáltatás

 

10. § (1) Az önkormányzat a támogató szolgáltatás feladatainak ellátásáról a Segítő Szolgálat útján gondoskodik.

(2) A támogató szolgáltatás szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni az Szt. 65/C. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott személyeket.

(3) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások közös szabályai:

a) a szolgáltatás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, ezt követően az ellátások igénybevételének módjáról és feltételeiről a vonatkozó jogszabályok betartása mellett az intézményvezető 15 napon belül dönt, melyről az ellátást igénylőt – a fizetendő térítési díj megjelölésével - írásban értesíti,

b) ha az igénylő a szükséges adatokat nem közli, a jogosultságot megállapító szerv 8 napos határidő kitűzésével felszólítja az igénylőt a hiánypótlásra,

c) ha az ellátást igénylő a térítési díj csökkentését vagy elengedését kéri, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, mely határozattal dönt a beadványról.

 

8. Nappali ellátás

 

11. § (1) Az önkormányzat a szolgáltatás teljesítését a Társulás keretében látja el.

(2) A nappali ellátás keretében Idősek Klubja működik (a továbbiakban: Idősek Klubja) a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása céljából.

(3) A nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségügyi állapotára tekintettel (különösen a pszichiátriai gondozott személyek) a (2) bekezdésben meghatározott ellátásra szorul.

 

9. Bölcsődei ellátás

 

12. § (1) Az 2. § (4) bekezdésben megjelölt települések önkormányzatai a bölcsődei ellátást és annak keretein belül szolgáltatásként nyújtott időszakos gyermekfelügyeletet (a továbbiakban együttesen: bölcsődei ellátás) a Társulás keretében biztosítják.

(2) A Társulás fenntartásában lévő „Apró Talpak” családi bölcsőde hálózatban (a továbbiakban: Bölcsőde) a gyermekétkeztetésért (a továbbiakban: étkeztetés) és a gondozásért térítési díjat kell fizetni.

(3) Az intézményi térítési díj mértékét – mely nem tartalmazza az étkeztetéssel kapcsolatos költségeket - az önkormányzat jelen rendelet II. Fejezetében határozza meg.

13. § A fenntartó a Gyvt. 147. § (1) bekezdése szerinti önköltség megállapítás alapján megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, és az intézményvezető javaslata alapján szükség szerint évente egyszer felülvizsgálja azt.

14. § (1) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermek törvényes képviselője az intézményi térítési díjat az intézménnyel kötött megállapodásban megjelölt határidőben köteles megfizetni.

(2) Az önkormányzat mentességet és kedvezményeket a bölcsődei ellátás tekintetében nem állapít meg.

(3) Az étkeztetés térítési díját a törvényes képviselő külön az étkezést biztosító, mindenkori szolgáltató felé köteles megfizetni

(4) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját (a továbbiakban együtt: személyi térítési díj) a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól a rögzített határidők betartásával köteles megfizetni.

(5) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá a gondozási személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.

15. § (1) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében az intézményvezető rövid, legfeljebb 8 napos határidő tűzésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának rendezésére.

(2) Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, a jogkövetkezményeket alkalmazza.

(3) Az (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a Fenntartó munkaszervezetét a térítési díjhátralék behajtása érdekében, amelyhez csatolja a fizetésre felszólításról szóló értesítést és annak átvételét igazoló tértivevény másolatát.

(4) A Fenntartó munkaszervezete az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.

16. § (1) A gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt — az intézményi jogviszony fennállása alatt — a törvényes képviselő teljes havi személyi térítési díj fizetésére kötelezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a törvényes képviselő kizárólag

a) a Fenntartó által jóváhagyott zárva tartás,

b) Vis major helyzetek,

c) egészségügyi zárlat

esetén mentesül a gondozásért fizetendő térítési díj megfizetése alól.

(3) Amennyiben a zárva tartás ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő térítési díjat a tényleges gondozási napokra jutó arányos térítési díj alapján kell meghatározni.

(4) A bölcsődei jogviszony kezdetének első hónapjában

a) 15-e előtt kezdődő jogviszony esetén 100%

b) 15-e után kezdődő jogviszony esetén 50%

bölcsődei gondozás személyi térítési díjat kell meghatározni.

 

10. Szociálpolitikai kerekasztal

 

17. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társulás szociálpolitikai kerekasztalt működtet, melynek – az Szt-ben foglaltakon túl - tagjai a helyben működő

a) egyházak helyi karitatív szervezete,

b) szociális jellegű feladatokat is ellátó egyesület, alapítvány,

c) védőnő, házi- és gyermekorvos,

d) képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke,

e) a Segítő Szolgálat vezetője.

 

II. FEJEZET

Térítési díjak

 

18. § (1) Jelen rendelet 7. §-a, 8. §-a, 10. §-a és 11. §-a szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokért (a továbbiakban: ellátás) térítési díjat kell fizetni.

(2) A 7. § szerinti ellátás esetén a Segítő Szolgálat intézményvezetője (a továbbiakban: intézményvezető) a személyi térítési díjat az kérelmező havi jövedelme alapján a jelen rendelet szerinti intézményi térítési díj és jelen rendelet 1. mellékletében foglalt kedvezményes díjkategóriák figyelembe vételével állapítja meg.

(3) A 8. §, 10. § és 11. § szerinti ellátások esetén az intézményvezető a személyi térítési díjat a kérelmező jövedelmi, vagyoni, illetve szociális helyzete alapján a jelen rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak és jelen rendelet 2. mellékletében foglalt kedvezmény mértékek figyelembe vételével állapítja meg.

(4) A személyi térítési díj megállapításához az önkormányzattól vélemény kérhető.

19. § Az Szt. 62. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként szociális étkeztetés ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a) helyszínen történő elfogyasztás esetén 767.-Ft/ellátási nap,

b) házhoz szállítás esetén 867,- Ft/ellátási nap.

20. § Az Szt. 63. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként házi segítségnyújtás ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a) személyi gondozás tekintetében 947,-Ft/óra,

b) szociális segítés tekintetében 2.148,- Ft/óra

21. § Az Szt. 65/C. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként támogató szolgáltatás ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja

a) személyi segítés esetén 3.789,- Ft/óra,

b) személyszállítás esetén 357,- Ft/km.

22. § Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételekkel nappali ellátásként Idősek Klubja szolgáltatást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja 1.997,-Ft/nap.

23. § A Gyvt. 44/A. §-a szerinti feltételekkel családi bölcsődei ellátás keretében biztosított

a) gondozásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke 34.200.-Ft/fő/hó,

b) időszakos gyermekfelügyelet díja 2.500,- Ft/nap,

c) a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

24. § (1) ​ A személyi térítési díj összege – a 23. §-ban foglalt ellátás térítési díjának kivételével - csökkenthető a kötelezett jövedelmi viszonyai és vagyoni körülményei alapján.

(2) A személyi térítési díj csökkentésére irányuló kérelmet a fizetésre kötelezett az intézményvezetőnek nyújtja be.

(3) Fizetésre kötelezett köteles 15 napon belül bejelenti a jogosultság feltételeiben bekövetkezett lényeges tények, körülmények (lakcím, jövedelmi viszony, eltartott gyermekek száma) megváltozását.

 

III. FEJEZET

Záró és átmeneti rendelkezések

 

25. § (1) Ez a rendelet 2021. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete.

 

 

                        Dr. Szabó Tibor                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                           polgármester                                                           jegyző

 

 

Kihirdetve: 2021. …………………

                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló ……/2021. (……) önkormányzati rendelethez:

 

 

Kedvezmény díjkategóriák

 

 

 

A

B

C

D

1.

Jövedelem határok

Szociális étkeztetés

helyszínen történő fogyasztás esetén:

 a kedvezményes díj

Ft/ellátási nap

Szociális étkeztetés házhoz szállítás esetén:

 a kedvezményes díj

Ft/ellátási nap

2.

Jövedelem alsó határa

Jövedelem felső határa

3.

-

38.002

116.-

128.-

4.

38.003

42.753

174.-

193.-

5.

42.754

47.503

290.-

322.-

6.

47.504

57.003

406.-

450.-

7.

57.004

71.256

522.-

579.-


2. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló ……/2021. (……) önkormányzati rendelethez:

 

 

Az intézményi térítési díjból

jövedelmi, vagyoni és szociális helyzet alapján adható

kedvezmények mértéke

 

 

 

A

B

C

D

1.

Támogató szolgáltatás

Házi segítségnyújtás

(Ft/óra)

Idősek nappali ellátása

(Ft/nap)

2.

Személyi segítés (Ft/óra)

Szállítás

(Ft/km)

3.

100%

100%

-

-

4.

95%         

95%        

95%         

95%       

5.

80%         

85%        

80%        

75%       

6.

75%         

80%        

70%        

70%       

7.

60%       

70%       

60%        

65%       

           
 

 

 

 


3. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló ……/2021. (……) önkormányzati rendelethez:

 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

 

Étkezés típus

Nettó ár/adag (Ft)

Bruttó (ellátott által fizetendő) ár/adag (Ft)

Reggeli:

102,40

130

Tízórai:

96,60

123

Ebéd:

303,10

385

Uzsonna:

69,90

123

Összesen:

599,30

761