28/2021. (8. 26.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

28/2021. (VIII. 26.) h a t á r o z a t a

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2021. évi költségvetésének módosításáról

 

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.28.) határozatának (továbbiakban: Határozat) módosítására a következő határozatot hozza:

 

 

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társulás 2021. évi bevételeit 9.302 E Ft-tal növelve az 1.sz melléklet szerint 251.340 E Ft-ban állapítja meg.

 

2. A Határozat 3.a pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

           3.a. A Társulás 2021. évi kiadásait 9.302 E Ft-tal növelve az 1. sz. melléklet szerint 251.340 E Ft-ban állapítja meg.

                                                                                

3. Az 1-7. mellékletek a 2021. évi 1/2021. (I.28.) költségvetési határozat azonos számú mellékleteinek helyébe lépnek.

 

 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, rendelkezéseit 2021. május 1-jétől kell alkalmazni   

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezik.)

 

 

 

  1. napirendi pont

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolója

 

Dr. Szabó Tibor érdeklődik, hogy a PB tárgyalta-e az előterjesztést?

 

Juhász Csaba a PB elnökeként elmondja, hogy a PB elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

Dr. Szabó Tibor röviden ismerteti a beszámolót, egy dolgot fűz csupán hozzá, hogy késedelmes tagi befizetések – amelyek mostanra már megtörténtek – csak a későbbiekben vezethetőek át a költségvetésen. Érdeklődik, hogy Bíró Lászlónak van-e észrevétele.

 

Bíró László kéri a tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a pénzügyi vonatkozású döntésekről értesítsék a helyi pénzügyes kollégákat, és így talán kiküszöbölhető a befizetések késése.

 

Dr. Szabó Tibor egyéb kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 7

A Tanács 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1ET_20210826_2021.%20%C3%A9vi%20kv.%20II.%20m%C3%B3d.%20el%C5%91teri_mell%C3%A9klet.xlsx