31/2021. (8. 26.) határozata a Bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei étkeztetés térítési díjainak megállapítására

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

31/2021. (VIII. 26.) határozata

bölcsődei ellátás térítési díjainak és bölcsődei

étkeztetés térítési díjainak megállapítására

 

1.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szent László Völgye Segítő Szolgálat „Apró Talpak”Családi Bölcsődei Hálózatban ellátott gyermekek teljes és időszakos gondozására vonatkozó intézményi térítési díjak ellátási napra és órára történő lebontását az a) pont szerint elfogadja, valamint a családi bölcsődei étkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjat és az ezt megalapozó családi bölcsődei gyermekétkeztetésre vonatkozó önköltségszámítást a b) pont szerint jóváhagyja.

 

a)

Szakfeladat

Gondozási szolgáltatás díjszabás alapja

2021. év

Családi- bölcsőde teljes ellátás

 

 

Családi bölcsőde- időszakos gyermekfelügyelet

Ft/hó

    Ft/nap

 

Ft/nap

Ft/óra

34.200

1.710

 

2.500

250

 

b)

Szakfeladat

Étkeztetési szolgáltatás díjszabás alapja

2021. év nettó, kerekítve

Családi- bölcsőde teljes ellátás

Családi bölcsőde- időszakos gyermekfelügyelet

Reggeli:

Tízórai:  

Ebéd:      

Uzsonna:

Ft/nap

    Ft/nap

 

Ft/nap

Ft/nap

 Ft/nap

 Ft/nap

600

600

 

105

95

305

95

 

2.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadásra javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló rendelet tervezetét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a rendelet-tervezetet vitassák meg és véleményezzék 2021. szeptember 24. napjáig.

 

3.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a határozat 2. melléklete szerint elfogadja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (2462 Martonvásár, Budai út 13., képviseli: Dr. Szabó Tibor, elnök), másrészről a Szent László Völgye Segítő Szolgálat (2462 Martonvásár, Szent László utca 24.. képviseli: Szabóné Pályi Judit, intézményvezető) és a HPM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2030 Érd, Kaktusz utca 32/b., képviseli: Martonosi Tamás, ügyvezető) között a Társulás fenntartásában működő Szent László Völgye Segítő Szolgálat Apró Talpak Családi Bölcsődei Hálózatában a családi bölcsődei szolgáltatási igénybe vevők részére a gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezett napi étkeztetés biztosításának tárgyában létrejött szerződés módosítását, és felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét annak aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

31/2021. (VIII. 26.) határozat 1. melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

…../2021. (……...) önkormányzati rendelet-tervezete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, 92. § (1) bekezdésének b) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében és a 131. § (3) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

 

1. § Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) bevezető részében a „Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében,” szövegrész helyébe a „Képviselő-testülete” szöveg lép.

2. § Az Ör. bevezető rendelkezésében a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, 92. § (1) bekezdésének b) pontjában,” szövegrész helyébe a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, 92. § (1) bekezdésének b) pontjában,” szöveg lép.

3. § Az Ör. 3. § (2) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „Szoctv-ben” szöveg lép.

4. § Az Ör. 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő” szövegrész helyébe a „képesítési előírásoknak megfelelő” szöveg lép.

5. § Az Ör. 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 „(3) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának mértékét, mely nem tartalmazza az étkezéssel kapcsolatos költségeket, jelen rendelet II. Fejezete határozza meg.”

6. § Az Ör. 14. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját (a továbbiakban: személyi térítési díj) és az étkeztetés térítési díját (a továbbiakban együtt: térítési díj) a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól a rögzített határidők betartásával köteles megfizetni.

7. § Az Ör 15. § (1) bekezdésében a „személyi térítési díj” szövegrész helyébe a „térítési díj” szöveg lép.

8. § Az Ör 23. §-a az alábbiak szerint módosul:

23. § Gyvt. 44/A. §-a szerinti feltételekkel családi bölcsődei ellátás keretében biztosított

a) gondozásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke 1.710.-Ft/fő/ellátási nap,

b) időszakos gyermekfelügyelet díja 250.-Ft/fő/óra

c) a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke ellátási naponként nettó 600.-Ft/fő, melyből

ca) reggeli 105.-Ft/fő,

cb) tízórai 95.-Ft/fő,

cc) ebéd 305.-Ft/fő,

cd) uzsonna 95.-Ft/fő.

9. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

10. § Hatályát veszti az Ör.

a) 14. § (3) bekezdése,

b) 3. melléklete.

 

 

                        Dr. Szabó Tibor                                       Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                          polgármester                                                          jegyző

 

 

Kihirdetve: 2021. …………….

                                                                                           Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                                                                                                            jegyző

 

31/2021. (VIII. 26.) határozat 2. melléklete:

 

Iktatószám: Ph/…-…/2021

 

 

Vállalkozási szerződés

2. sz. módosítása

 

Amely létrejött egyrészről a

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Képviseli: Dr. Szabó Tibor, elnök

Törzsszáma: 592237

Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-16884984

Adószáma: 15592231-2-07

Statisztikai számjele: 15592231-8411-327-07

E-mail cím: jegyzo@martonvasar.hu

(a továbbiakban: Fenntartó)

 

másrészről a

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

Cím: 2462 Martonvásár, Szent László utca 24.

Képviseli: Szabóné Pályi Judit, intézményvezető

Törzsszáma: 687197

Bankszámlaszáma: 1160006-0000000-52890101

Adószáma: 16702213-2-07

Statisztikai számjele: 16702213-8899-322-07

e-mail cím: segito.martonvasar@gmail.com

(a továbbiakban: Intézmény), (a továbbiakban együtt: Megrendelők)

 

harmadrészről a

HPM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 2030 Érd, Kaktusz utca 32/b.

Képviseli: Martonosi Tamás, ügyvezető

Adószáma: 13617981-2-13

Bankszámlaszám: 10702095-43291009-51100005

E-mail cím: tmartonosi@t-online.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató) együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

 

Előzmények:

Felek megállapítják, hogy közöttük Ph/754-8/2020. iktatószámú vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) 2020. január 1-jei hatállyal Megrendelők által a gyermekjóléti alapellátásban megszervezett, a fenntartásukban működő Szent László Völgye Segítő Szolgálat Apró Talpak Családi Bölcsődei Hálózatában (a továbbiakban: Bölcsőde), a családi bölcsődei szolgáltatási igénybe vevők részére a napi négyszeri étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítását, a Megrendelők által biztosított helyiségben (2462 Martonvásár, Szent László út 24. szám alatti „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat I., II., II. csoportjainak helyiségeiben) munkanapokon történő helyben fogyasztással.

A Megrendelők szerződés-módosítást kezdeményeztek Szolgáltatónál tekintettel arra, hogy a szolgáltatás-nyújtáshoz kapcsolódó forgalmi adó, normatíva számítás és működés kérdéseinek tisztázását még rendezni kellett. Fentiekre tekintettel Felek a Szerződés módosításáról döntöttek 2021. február 1-jei hatállyal.

Ezt követően a Fejér Megyei Kormányhivatal, mint engedélyező szerv, 2021. június 30. napján kelt, FE/06/00482-3/2021 a Bölcsőde hatósági ellenőrzéséhez kapcsolódó feljegyzésére tekintettel a Felek a Szerződés módosításáról döntöttek 2021.11.01. napi hatállyal:

 

 1. A Szerződés 3.1. pontja szerinti táblázat a következők szerint módosul:

„Étkezés típus

Nettó ár/adag (Ft)

Áfa

Összesen (bruttó)

Reggeli:

105

28.35

133.35

Tízórai:

95

25.65

120.65

Ebéd:

305

82.35

387.35

Uzsonna:

95

25.65

120.65

Összesen:

600

162

762

 
 1. A Szerződés 3.4. pontja a következők szerint módosul:

„A megrendelést módosítani – a szállítási helyek feltüntetésével – a szállítás időpontját megelőző napon 9.00 óráig írásban lehet. Az Intézmény a létszám-módosítást az aktuális lemondások, hiányzások és pótrendelések ismeretében a Szolgáltató helyi megbízottjánál jelenti be a következő elérhetőségeken: hpmpluskft@gmail.com, tel: +36-30-558-2916.”

 1. A Szerződés 4.4. pontja törlésre kerül.
 2. A Szerződés 7.1. pontja a következők szerint módosul:

„Jelen szerződés szerinti és az önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében szereplő térítési díjakat az Intézmény szedi be, melyről Szolgáltató által készített és átadott, az étkező nyilvántartó programmal elkészített havi élelmezési létszám és költségelszámolás alapján az Intézmény 30 naponként számlát állít ki az igénybe vevők részére.”

 1. A Szerződés 7.2. pontja törlésre kerül.
 2. A Szerződés 7.3. pontja a következők szerint módosul:

„Az Intézmény vezetője együttműködik Szolgáltatóval annak érdekében, hogy az étkezést csak az arra jogosultak vehessék igénybe, mely jogosultság ellenőrzése, egyéb jogosultság igazolási rendszer kiépítése az Intézmény feladata.”

 1. A Szerződés 7.5. pontja törlésre kerül.
 2. A Szerződés 7.6. pontja törlésre kerül.
 3. Jelen szerződésmódosításban foglaltak 2021.11.01. napjától alkalmazandók, ettől az időponttól a Fenntartó és Szolgáltató között 2021. január 15-én aláírt, 2021. február 1-jétől hatályos szerződésben foglaltakat a szerződésmódosítás egyebekben nem érinti. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 4. A jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 egymással megegyező példányban készült, melyből Fenntartót 2 példány, Intézményt és Szolgáltatót 1-1 példány illeti meg.

 

Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

 

Martonvásár, 2021. augusztus …

 

 

………………………………………                          ……………………………………

Dr. Szabó Tibor                                                                  Szabóné Pályi Judit

        elnök                                                                               intézményvezető

 

Jogi ellenjegyző:

 

Pénzügyi ellenjegyző:

 

………………………………………

Martonosi Tamás

ügyvezető

 

 

 1. napirendi pont

Egyebek

 

Dr. Szabó Tibor tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a bölcsőde kivitelezésére augusztus 31-én indul a közbeszerzési eljárás. Az elnyert pályázathoz Martonvásár Önkormányzata az önrészt biztosította, valamint további 40 millió Ft még szükséges. Az előzetes kalkuláció szerint nehezen fog a projekt beférni ebbe az összegbe.

A Társulás vállalása, a légvezetékek kiváltása megtörtént. Volt szülői értekezlet, ahol sokan jelentek meg, az előzetes arányok a települések között a helyfoglalásra tartható, viszont a létszám nagyobb. Kérdésként merült fel, hogy aki anyagilag nehezen bírja, mit tehet. Kéri a polgármestereket, hogy hívják fel az érdeklődők figyelmét arra, hogy pályázni lehet bölcsődei ellátás igénybevételének támogatására

Tájékoztatja továbbá az egybegyűlteket, hogy az orvosi ügyelet tekintetében a leg jobb megoldásnak az tűnik, ha a jelenlegi szolgáltatóval kötünk szerződés-hosszabbítást addig, amíg pontosan kiderül, mikortól veszi át az Országos Mentőszolgálat a feladat ellátását.

 

Miklósné Pető Rita elmondja, hogy jelenleg annak a technikai kérdésnek a vizsgálata folyik a Hivatalban, hogy szerződés-hosszabbítás, vagy új szerződés keretében biztosítsa a jelenlegi szolgáltató az ellátást.

 

Dr. Szabó Tibor egyéb kérdés, észrevétel híján 09.35-kor az ülést bezárja.

 

 

K.m.f.

                   …………………………                                         ………………………

                         Dr. Szabó Tibor                                                  Bechtold Tamás

                                  elnök                                                         Vál polgármestere

                                                                                                           hitelesítő

 

 

Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita aljegyző_______________