88/2011. (5. 20.) határozata a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda megszüntető okiratának kiadásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

88/2011 (V.20.) sz. határozata

a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda megszüntető okiratának kiadásáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda megszüntető okiratának kiadására az alábbi döntéseket hozza:

1.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. – Áht. – 95. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. § (1) és (2) bekezdésében, s az „államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az általa alapított Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda

      a)   önálló költségvetési szervet 2011. június 30-i hatállyal az Áht. 95. § (2) bekezdés alapján beolvadással megszünteti,

      b)   a költségvetési szerv jogutódja 2011. július 1-jei hatállyal: a Tktv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott munkaszervezeti feladatok tekintetében Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala – 2462 Martonvásár, Budai út 13.

2.)  A Társulási Tanács a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda megszüntető okiratát az alábbi tartalommal adja ki:

 

Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda

megszüntető okirata

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. törvény – Áht. – 95. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. § (1) és (2) bekezdése s az „államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 2011. június 30-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1.      A költségvetési szerv neve:                           Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda

         székhelye:                                                    2462 Martonvásár, Budai út 13.

                                                                             2462 Martonvásár, Budai út 23.

 

2.      A költségvetési szervet megszüntető

         határozat száma:                                         88/2011. (V.20.) számú határozat.

 

3.      A költségvetési szerv irányító szerve:           Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa,

                                                                             2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

  1. A költségvetési szervet megszüntető irányító

          szerv neve:                                                   Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

                                                                              Tanácsa

                                                                              2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

5.   A költségvetési szerv megszüntetése az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 95. § (2) bekezdése alapján beolvadással történik: a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tktv. – 10. § (1) bekezdésében meghatározott munkaszervezeti, s az „államháztartásról” szóló 1992. évi  XXXVIII. tv. 65. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthető.

 

6.   A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: A Tktv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott munkaszervezeti feladatok tekintetében Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala – 2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

            6.1.      A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Szent László Völgye                             Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsát illeti meg.

            6.2.      A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda 2011. június 30. napjáig önálló                                   működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan keletkezett vagyoni kihatású kötelezettségek                     tekintetében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás köteles helytállni.

            6.3.      A megszüntetett költségvetési szerv 2011. évre engedélyezett 5,5 fő álláshelye személyi                              juttatás előirányzatai, járulékai s valamennyi foglalkoztatási költség, továbbá a                                         munkaszervezeti feladatok dologi előirányzatai Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal                        költségvetésébe épülnek be.

7.    A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: A Tktv. 10. § (1) bekezdésében szabályozott munkaszervezeti, s az Áht. 65. § (5) bekezdése szerinti a Társulás költségvetése végrehajtásával kapcsolatos feladatokat Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala látja el.

 

8.    A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Irodánál munkaszervezeti feladatokat ellátó - 5,5 engedélyezett álláshelyen foglalkoztatott – 4 fő közalkalmazott jogviszonya Martonvásár Város Polgármesteri Hivatalánál, mint munkáltatói jogutódnál – amennyiben a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a alapján a közszolgálati jogviszony létesítéséhez hozzájárulnak – közszolgálati jogviszonyban változatlanul fennáll.

 

9.   A költségvetési szerv vezetője a megszűnés időpontjáig, 2011. június 30-ig a 2011. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget.

 

Záradék:

A megszüntető okiratot a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 88/2011. (V.20.) számú határozatával állapította meg, s rendelkezett annak kiadásáról.

 

Martonvásár, 2011. május 20.

                                                                                       Dr. Szabó Tibor

                                                                                              elnök

 

3.)  A Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét a megszüntető okirat kiadására, egyidejűleg utasítja a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda vezetőjét, hogy a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda, mint költségvetési szerv megszüntető okirata 10 napon belül a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére megküldése, továbbá az Áht. 96. § (1) bekezdése alapján a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda megszüntetéséről rendelkező határozat közzététele érdekében a megszűnést megelőző 40 nappal korábban intézkedjen.

 

4.)  A Társulási Tanács a 2.) pontban foglalt Megszüntető okirat 6.3. pontja szerinti

      a) előirányzatot – belső ellenőrzés nélkül – évi 16,5 millió Ft-ban,

      b) engedélyezett álláshelyet 4 főben

      határozza meg 2011. július 1. napjától.

5.)  A Társulási Tanács utasítja a Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda vezetőjét, hogy a munkáltatói jogutódlással kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           elnök, irodavezető

A határozat végrehajtásának határideje:

                        Magyar Államkincstárhoz megküldése:                  döntést követő 10 nap

                        Határozat közzétételére:                                         2011. május 15.

                        Munkáltatói intézkedésekre:                                    2011. május 20.