89/2011. (5. 20.) határozata a Társulás szakfeladati rendjének meghatározásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

89/2011. (V.20.) határozata

a Társulás szakfeladati rendjének meghatározásáról

 

1.) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tanácsa a Társulás szakfeladati rend szerinti tevékenységeit 2011. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

479901         Tankönyv forgalmazás költségvetési szervnél

562912         Óvodai intézményi étkeztetés

562913         Iskolai intézményi étkezés

562917         Munkahelyi étkezés

682002         Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

702200         Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

 

841126         Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841214         Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása

841901         Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

851011         Óvodai nevelés, ellátás

851012        Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése -A Szent László Regionális Óvodában a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Közoktatási törvény 121 § 29 bekezdése alapján
a) ép értelmű, testi, beszéd érzékszervi problémával küzdő „integráltan nevelhető autista, integráltan nevelhető enyhe fokban értelmi fogyatékos, logopédiai ellátásra szoruló gyermekek, a megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, valamint

                    b) a megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek elláthatóak.

852011         Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)

852012         Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, beszédfogyatékos és logopédiai ellátás)

852014         Általános iskolai felnőttoktatás (1-4 évfolyam)

852021         Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)

852022         Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, beszédfogyatékos és logopédiai ellátás.

852024         Általános iskolai felnőttoktatás (5-8 évfolyam)

855911         Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912         Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése. Megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, beszédfogyatékos és logopédiai ellátás.

855914         Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915         Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. Megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatti sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, beszédfogyatékos és logopédiai ellátás.

856011         Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

862102         Háziorvosi ügyeleti ellátás

881011         Idősek nappali ellátása

889201         Gyermekjóléti szolgáltatás

889921         Szociális étkeztetés

889922         Házi segítségnyújtás

889924         Családsegítés

889925         Támogató szolgáltatás

889926         Közösségi szolgáltatás

889928         Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

890441         Közcélú foglalkoztatás

910121         Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

 

2.) A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás szakfeladati rend szerint gyakorolt tevékenységeit jelen határozat kivonatának megküldésével a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságánál jelentse be, kérve a törzskönyvi nyilvántartásban az adatok rögzítését.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       elnök, irodavezető

A határozat végrehajtásának határideje:    döntést követő 10 nap