160/2011. (12. 9.) határozata a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évi támogató szolgáltatás térítési díjainak megállapításáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

160/2011. (XII. 9.) sz. határozata

a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évi támogató szolgáltatás térítési díjainak megállapításáról.

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2012. évre vonatkozó támogató szolgáltatás ellátás térítési díjait a határozat melléklete szerint.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. január 1-től folyamatosan

A 160/2011. (XII. 9.) - 163/2011. (XII. 9.) sz. határozatok mellékletei:

 

 

  1. számú melléklet

 

FORINTOSÍTOTT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLA

 

  150%

Öregségi

Nyugdíjminimum

%-a

Támogató Szolgálat

Idősek Klubja

 

Házi segítségnyújtás

Km/Ft

Személyi

segítés˛/óra

reggeli

ebéd

Térítési díj

28.500 – 33.251

30

100,-

62,-

282,-

250,-

100

33.252 – 38.002

30

180,-

62,-

282,-

250,-

100

38.003 – 42.753

30

240,-

62,-

282,-

250,-

100

42.754 – 47.503

30

300,-

62,-

282,-

250,-

100

47.504 – 52.253

32

350,-

62,-

282,-

250,-

100

52.254 – 57.003

33

450,-

125,-

565,-

500,-

200

57.004 – 61.754

49

550,-

125,-

565,-

500,-

200

61.755 – 66.505

49

650,-

125,-

565,-

500,-

200

66.506 – 71.256

60

 1.000,-

125,-

565,-

500,-

200

71.257 -

75

 1.117,-

125,-

565,-

500,-

200

 

 

 

 

 

 

 

Nem rászorultság esetén

150

1.500,-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

150%

 

 

Családi napközi ellátás

 

Ft/fő/óra

Ft/fő/hó

Intézményi térítési díj

250,- Ft

40.000,-Ft

Személyi térítési díj

250,- Ft

40.000,-Ft

 

 

 

A  40.000,- Ft/fő/hó térítési díj összege tartalmazza  az étkezés díját is.

Az étkezés megfelelő költségű biztosítása érdekében folyamatban van a szolgáltatók megkeresése.

A térítési díjak kiszámításának alapját képező önköltségek szakfeladatonkénti megoszlását az alábbi mellékletek tartalmazzák.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. számú melléklet

 

Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjainak meghatározásához elkészített önköltségszámítás.

 

Készült az 1993. évi III. Tv. – a szociális igazgatásról és ellátásokról – valamint a 29/1193/(II.12.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról – értelmében.

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázati támogatása 2012. évi tervezet szerint:

7.860.000,-Ft

 

2012. évi tervezett ráfordítások

Személyi bér + járulék                      8.305.000,-Ft

Dologi kiadás                                    3.127.000,-

 

Kiadás összesen:                               11.432.000,- Ft

 

Feladategység(Fe):    3.200              

1 feladategységre jutó önköltség:      3.573,- Ft        11.432.000,- Ft/3200 Fe = 3.573,- Ft

1 feladategységre jutó támogatás:     2.456,- Ft          7.860.000,- Ft/3200 Fe = 2.456,- Ft

Intézményi térítési díj:                      1.117,- Ft           3.573,- Ft – 2.456,- Ft =  1.117,- Ft

 

Szállítási önköltség:

Gépkocsi használatra fordított összes kiadás: 2.860.007,- Ft

(gkvez. bére, járuléka, pótlék, üzemanyag)

Támogatott km:                                             11.751 km

Önköltség 1 feladategységre ( feladategység= 5 km):                     243,38- Ft ≈ 243,- Ft

Önköltség 1 km-re:                                                                             48,6- Ft ≈     49,- Ft

 

Személyi térítési díjak a táblázatban találhatók.

 

A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását igénybevevő nem rászorult személyszállítási térítési díja 150,- Ft/km.

A támogató szolgálat személyi segítés szolgáltatását igénybe vevő nem rászorult személy térítési díja 1.500,- Ft/óra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. számú melléklet

 

Idősek nappali ellátása szolgáltatás térítési díjának meghatározásához elkészített önköltségszámítás.

 

Készült az 1993. évi III. Tv. – a szociális igazgatásról és ellátásokról – valamint a 29/1193/(II.12.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról – értelmében.

 

A költségvetési törvény szerint 2012. évre tervezett férőhelyre igényelt normatív támogatás idősek nappali ellátására:

 

Tervezett normatíva bevétel (2012. évben) költségvetési tv. 8.sz.3.sz. melléklet szerint:

 

                                                                                                                                  3.038.000,-

                                  

Összesen:                                                                                                                  3.038.000,-

 

2012. évi tervezett ráfordítások:

Személyi bér + járulék          3.992.000,- Ft

Dologi kiadás                         4.690.000,- Ft

 

Kiadás összesen:                    8.682.000,- Ft

 

Önköltség: 8.682.000,- Ft

 

Térítési díj: önköltség - a normatív állami támogatás

8.682.000,- Ft  - 3.038.000,- Ft –  =                5.644.000,- Ft

1 főre jutó önköltség (20 férőhely alapján):     282.200,- Ft

Működési napok száma: 252

Intézményi térítési díj: 282.500,- Ft/252 nap = 1.119,- Ft

 

Javaslat: Az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 86.§. kimondja, hogy az önkormányzat köteles biztosítani a nappali ellátást, ha a település nagyság 3.000 főnél több állandó lakosú.

Az idősek nappali ellátásának állami normatív támogatása az elmúlt években nem emelkedett, ezért magas a szolgáltatási önköltség.

A feladat megfelelő ellátásához a szociális törvényben meghatározott önkormányzatok ellátási kötelezettségére tekintettel szükségesek az önkormányzati hozzájárulások.

A 2012. évre tervezett költségvetésben látható költségmegtakarítás alapján (mely tartalmazza a szakfeladatban megtakarított bérköltséget, bérleti díjak megszűnését, az így csökkentett önkormányzati hozzájárulásokat) megállapítható, hogy abban az esetben teljesíthető az ellátási kötelezettség, ha a személyi térítési díjak összege változatlan marad.

A fenntartó a térítési díjat évente 2 alkalommal állapíthatja meg.

A felülvizsgálat legközelebbi időpontja 2012. március 31. teljesített tényleges működési költségek alapján.

Személyi térítési díjak a táblázatban találhatók.

 

 

IV. számú melléklet

 

Házi segítségnyújtás ellátás szolgáltatás térítési díjának meghatározásához elkészített önköltségszámítás.

 

Készült az 1993. évi III. Tv. – a szociális igazgatásról és ellátásokról – valamint a 29/1193/(II.12). Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról – értelmében.

 

A költségvetési törvény alapján a 2012. évre tervezett létszámra igényelt normatíva összege a házi segítségnyújtás szakfeladatra:

 

Tervezett normatíva bevétel a 2012. évben:

(költségvetési törvény 8.sz.3.sz. melléklet szerinti)                                    29.632.000,-

 

2012. évi tervezett  ráfordítás

Személyi bér + járulék          29.360.000,-

Dologi kiadás                           2.919.000,-

 

Összesen:                               32.279.000,- Ft                                                         

 

Szolgáltatási önköltség:         32.279.000,- Ft

 

Térítési díj:

Szolgáltatási önköltség -  állami támogatás = 32.279.000,- Ft – 29.682.000,- Ft =  2.647.000,- Ft

Az 1993. évi III. tv. – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról – 115.§-nak 2. bekezdése értelmében, ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.

A fentiek alapján ezen szolgáltatásért kérhető térítési díj.

 

A 2.647.000,- Ft térítési díj 1 főre 1 gondozási órára eső összege 2.647.000,- Ft/17 fő gondozó x 8 óra =2.647.000 ,- Ft /34.272 óra/ gondozó.

1 gondozási óra térítési díja 77,23 Ft ≈ 100,- Ft

 

Javaslat: Az öregségi nyugdíj minimum 150% alatti jövedelemmel rendelkező személyek részére a megfizetendő gondozási óradíj 100,- Ft/óra/fő összegre változzon.

Az öregségi nyugdíj minimum 150% feletti jövedelemmel rendelkező személyek részére, pedig a megfizetendő gondozási óradíj 200,- Ft/óra/ fő összegre változzon.

 

Forintosított térítési díjak a táblázatban találhatók.

 

V. számú melléklet

 

Családi napközi ellátás térítési díjainak meghatározásához elkészített önköltségszámítás:

 

Készült az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 146.§. térítési díj megállapítása gyermekek napközbeni ellátását végző intézményekben.

 

A költségvetési törvény szerint 2012. évben a családi napközi tervezett férőhelyére igényelt normatív támogatás:

 

Tervezett normatíva bevétel (2012. évben) költségvetési tv. 8. sz. 3. sz. melléklete szerint:

                                                                                              5.663.000,-

Összesen:                                                                              5.663.000,-

 

2012. tervezett évi ráfordítások:

Személyi bér + járulék                      4.267.000,-

Dologi kiadások                                4.728.000,-

                                   Összesen:                                           8.995.000,-

 

Önköltség:                                                                             8.995.000,-

 

Térítési díj: a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete

8.995.000,- Ft - 5.663.000,- Ft   = 3.333.000,- Ft

 

1 főre jutó önköltség (7 férőhely alapján) 476.142,- Ft/fő/év.

Működési napok száma: 252 nap

Intézményi térítési díj: 1.889,- Ft/fő/nap ≈ 2.000,- Ft/fő/nap, 250,- Ft/fő/óra

 

Amennyiben egy gyermek átlagosan havonta 20 nap ellátást vesz igénybe abban az esetben a térítési díj összege: 37.780,- Ft/fő/hó, ≈ 40.000,- Ft/fő/hó, ez az összeg tartalmazza az étkezés díját is.

A kisgyermekek számára az intézménynek napi négyszeri étkezést kell biztosítani.

Az étkeztetés megfelelő színvonalú és költségű biztosítása érdekében folyamatban van a szolgáltatók megkeresése.

A gyermekek napközbeni ellátása körében a személyi térítési díj megállapításánál a kötelezett jövedelmi viszonya csak a fenntartó által biztosított személyes rászorultság alapján adható kedvezmény elbírálása során vizsgálható. A fizetésre kötelezett jövedelmének vizsgálata nem szükséges, ha a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja az intézményi térítési díj megfizetését.

Javaslat:

A tervezett önköltség alapján megállapított intézményi térítési díj összegének személyi térítési díjként történő megállapítása.

Az intézményvezető (a fenntartó döntése alapján) indokolt rászorultság esetén csökkentheti, vagy elengedheti a személyi térítési díjat.