36/2022. (12. 8.) határozata a Feladat-ellátási szerződés megkötésére orvosi ügyeleti ellátásra

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

36/2022. (XII. 8.) határozata

feladat-ellátási szerződés megkötésére

orvosi ügyeleti ellátásra

 

I.

1) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy határozott idejű feladat-ellátási szerződést köt az Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt-vel a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet ellátására a határozat 1. melléklete szerint.

 

2) A Társulás Tanács Elnöke felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakra tekintettel költségvetésük tervezése tekintetében vegyék figyelembe a háziorvosi ügyeleti ellátásban részt vevő településekre eső többletköltségeket.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. december 31.


 

 

36/2022. (XII. 8.) SZLV TKT 1. határozat 1. melléklete:

 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszáma: 592237; KSH statisztikai számjele: 15592231-8411-327-07; adószáma: 15592231-2-07; pénzforgalmi számlaszáma: 11600006-00000000-16884984; képviseli Dr. Szabó Tibor elnök),

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

 

másrészről az

 

Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt (székhely: 1145. Budapest, Thököly út 165.1. emelet 5.; Postacím: 1131 Budapest, Topolya utca 4-9; Cg.:01-10-047813; adószám: 24672331-2-42; bankszámlaszám: 12100011-10042889 ; képviseli: dr. Grécs László ügyvezető)

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

 1. A Szerződés tárgya és időtartama

 

 1. Megbízó megbízza, Szolgáltató pedig elvállalja központi háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet ellátását a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területén - Baracska (2.897 fő), Ercsi (8.477 fő), Gyúró (1.344 fő), Kajászó (l .200 fő), Martonvásár (5.824 fő), Ráckeresztúr (3.583 fő), Tordas (2.224 fő) települések vonatkozásában, jelenleg mindösszesen 25.549 bejelentett lakossal számolva (2022. január 1.). - a vonatkozó jogszabályok és jelen szerződés szerinti feltételeknek megfelelően.

 

Szolgáltató feladata felnőtt-, és gyermek háziorvosi körzetre kiterjedő illetékességgel központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése.

A központi orvosi ügyelet helye: 2030 Érd, Szabadság tér 9.

 

Ügyeleti idő: munkanapokon 16.00 órától másnap 8.00 óráig; hétvégén munkaszüneti és ünnepnapon a megelőző munkanap: 16:00-tól a következő munkanap-08:00-ig

 

 1. Felek kijelentik, hogy a szerződést határozott időre 2023. január 01. napjától 2023. június 30. napjáig kötik.

 

 1. A szolgáltatói díj

 

 1. Szolgáltató jelen szerződés teljesítésének ellenszolgáltatásaként díjazásra jogosult, amely az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben meghatározott mindenkori Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) általi finanszírozás 100 %-a, és a NEAK finanszírozás felett a Megbízó által fizetett, a jelen szerződés II. pont 2.2. alpontjában meghatározott havi önkormányzati kiegészítő finanszírozásból áll. Megbízó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a NEAK-kal közvetlenül kössön finanszírozási szerződést, és a Szolgáltató köteles közvetlenül a NEAK-kal szerződést kötni az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötéskor Megbízó lakosságszáma: 25.549 fő.

 

 1. A Megbízó által fizetett egyösszegű a NEAK általi finanszírozáson felüli havi kiegészítő finanszírozás díja nettó 3.166.000,- Ft/hó, azaz Hárommillió-egyszázhatvanhatezer forint/hó.
 2. Szolgáltató előlegre nem jogosult. Megbízó köteles a 2.2. pontban meghatározott kiegészítő finanszírozási díjat havonta utólag a Szolgáltató által kiállított számla alapján a kézhezvételt követő 30 napon belül kiegyenlíteni Szolgáltató részére átutalással. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül. A havi számla kiállítására a Szolgáltató a tárgyhó utolsó napján jogosult.
 3. Fizetési késedelem esetén, Megbízó a késedelem időtartamára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerint számított mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

 

A Szolgáltató a fent megjelölt díjon felül más költséget nem számolhat el. A szerződés megszűnésekor a Felek elszámolási kötelezettséget vállalnak.

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

A Szolgáltató feladatai különösen az alábbiak:

 1. Szolgáltató biztosítja a háziorvosi ügyleti ellátást a vonatkozó jogszabályok, így különösen a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9), (9a), (9b) és (10) bekezdéseiben, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben és a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint. Személyi feltételek műszakonként: 1 fő, a 4/2000. EüM rendelet 11. § (9), (9a), (9b) és (10) bekezdése szerinti szakmai képesítési feltételekkel rendelkező egészségügyi szakember, 1fő, a 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelő egészségügyi dolgozó, 1 fő gépkocsivezető.
 2. Szolgáltató biztosítja az ügyeleti helyiségeket. Szolgáltató köteles a jogszabályoknak megfelelően az ügyeleti ellátás működési feltételeit biztosítani, és költségeit viselni, továbbá az ügyelet bejáratánál, valamint az épületen belül az ügyeletről és annak helyéről tájékoztató táblá(ka)t elhelyezni.
 3. Szolgáltató köteles az ügyeleti helyiségek takarításáról gondoskodni, és a takarítás költségeit viselni, továbbá köteles az ügyeleti tevékenység során keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, továbbá az orvosi textíliák tisztításáról gondoskodni.
 4. Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok (különösen: 4/2000. (II.25.) EüM rendelet és 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet) szerint előírt képzettségű és létszámú személyzetet kell biztosítania háziorvosi központi ügyelet ellátásához.
 5. Szolgáltatónak folyamatosan biztosítania kell a működőképességhez szükséges minimumkövetelményeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 6. A Szolgáltató köteles az ügyeleti ellátás során:

a) egészségügyi ellátásban részesíteni:

aa) a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet,

ab) hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet,

ac) heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget;

b) gondoskodni:

ba) a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról,

bb) szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról;

c) hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készíteni, és azt kiadni a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését követően a sérültnek;

d) hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végezni, véralkohol-vizsgálathoz vért venni, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat végezni;

f) rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést megszervezni, és mindaddig irányítani, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi;

g) ellátni a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat.

h) fogadni és dokumentálni kell az ügyelethez érkező hívásokat,

i) amennyiben az ügyeletet ellátó orvos az ügyeleti feladatait az e célra rendszeresített rendelőn kívül látja el, a mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős beavatkozást igénylő esetek ellátását,

 1. Az ügyeletet teljesítő 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9), (9a), (9b) és (10) bekezdése szerinti egészségügyi szakember gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az általa nyújtott ellátásról.
 2. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató - figyelemmel arra is, hogy az ügyelet helyét ő biztosítja - jogosult más önkormányzat háziorvosi ügyleti ellátását ellátni az ügyleti helyről (telephelyről).
 3. Szolgáltató köteles az ügyeleti ellátásban tervezett változtatásokról Megbízót és a terület lakosságát megfelelően tájékoztatni.
 4. Szolgáltató köteles a jogszabályokban és egyéb szabályokban meghatározott valamennyi jelentési kötelezettségének eleget tenni.
 5. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megbízó jogosult az ellátást és annak minőségét ellenőrizni. Szolgáltató köteles Megbízó ellenőrzési tevékenységét elősegíteni. Az ellenőrzés során a személyiségi-, és betegiogok, valamint az adatvédelmi szabályok nem sérülhetnek. Az ellenőrzést végzőnek az ellenőrzés során az ellenőrzési jogosultságát igazolni kell (pl. megbízólevél).
 6. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok alapján felel a szolgáltatás nyújtása során neki felróhatóan bekövetkezett eseményekért, károkért, Megbízó a szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett a Szolgáltató felelősségi körébe tartozó egészségügyi szakmai hibákért nem vállal felelősséget.
 7. Szolgáltató vállalja, hogy az általa végzett tevékenységről a szerződés lejártát megelőzően - előre egyeztetett időpontban - beszámol Megbízó testülete, különleges jogrendi időszak fennállása esetén az elnök felé.
 8. Szolgáltatónak a szerződés teljes időtartamára legalább 10.000.000,- Ft/ káresemény és 50.000.000,- Ft/év mértékű érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási jogviszonyt a szerződés időtartama alatt fenntartja.
 9. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az ügyeleti szolgálat működtetéséhez szükséges engedélyekkel, szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel a szerződés teljesítésének ideje alatt rendelkezni fog.

 

 1. A Megbízó jogai és kötelezettségei

 

 1. Megbízó a háziorvosi ellátásban bekövetkező átszervezésekről a Szolgáltatót köteles időben tájékoztatni. Megbízó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítésére kihatása lehet, különösen a működési engedélyre kiható és a NEAK finanszírozással kapcsolatos változásokról.
 2. Megbízó köteles a lakosság megbetegedéseiben bekövetkezett jelentős változásokat (pl. járványokat) Szolgáltató felé az intézkedéshez szükséges megfelelő időben jelezni.
 3. Megbízó köteles a II. pont 2.2. alpont szerinti egyösszegű havi kiegészítő finanszírozás díjat határidőben megfizetni.
 4. Megbízó jogosult az ellátást és annak minőségét folyamatosan vagy eseti jelleggel ellenőrizni. Az ellenőrzés során a személyiségi-, és betegjogok, valamint az adatvédelmi szabályok nem sérülhetnek. Az ellenőrzést végzőnek az ellenőrzés során az ellenőrzési jogosultságát igazolni kell (pl. megbízólevél).

 

 1. Felek együttműködése

 

 1. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során együttműködnek. Az együttműködést képviselőik útján valósítják meg.

 

Megbízó részéről:            Dr. Szabó Tibor a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

Tel.:                                 22/460-004    

E-mail:                             polgarmester@martonvasar.hu

 

Szolgáltató részéről:         Dr. Grécs László ügyvezető

Tel.:                                 30/645-2775

E-mail:                             grecs.laszlo@interambulance.hu

 

Kapcsolattartók azok a személyek, akik az adott feladatokkal kapcsolatban a Megbízót, illetve a Szolgáltatót képviselik. Bármilyen, a szerződéssel kapcsolatos levelezést, a szerződésben megkövetelt, vagy ahhoz kapcsolódó megjegyzést, értesítést vagy jóváhagyást magyar nyelven írásban e-mail, vagy levél útján kell eljuttatni a fenti személyekhez.

Szerződő felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen szerződésben megadott személyes adataikat a  szerződő felek közfeladat ellátása érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja.

 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Megállapodás előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

 

Szerződő felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

 

 1. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az esetleges jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követik, és abból adódó kötelezettségeiket teljesítik.
 2. Bármely szerződő fél szolgáltatásának a színvonalával kapcsolatosan felmerülő észrevétel, kifogás esetén a Felek előzetesen egyeztetni kötelesek. Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy jelen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatosan felmerülő vitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni.

 

 1. A Szerződés megszűnése, módosítása

 

 1. A szerződés megszűnik:
 • a szerződésben meghatározott idő leteltével,
 • a Felek közös megegyezésével az abban foglaltak szerint,
 • rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetén,
  1. Felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. Felek megállapodnak, hogy rendkívüli felmondás esetén is az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a szerződés 15 napos felmondási idővel mondható fel. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni.
  2. A szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során egymással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat üzleti titokként megőrizni. A Felek a szerződés teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás üzleti jó hírét megőrizni, továbbá a szerződés teljesítése során egymásról tudomásukra jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat a szerződés megszűnése után is harmadik személy tudomására csak a közérdekű adatokra vonatkozó hatályos szabályozás vonatkozó rendelkezései és az érintett fél előzetes, írásos hozzájárulásával hozhatják.
 2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik fél részére egyebekben ezeket az adatokat az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) kereteik között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges intézkedést – ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is -, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.
 3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az információs és önrendelkezési jogról és az Infotv., valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (GDPR) rendelkezéseit.
 4. Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozat tartalmában beálló változás esetén haladéktalanul köteles a Megbízókat tájékoztatni.
 5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.
 6. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak, a választott bírósági eljárás lehetőségét kizárják.

 

Jelen 7 pontból álló szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 2 példány pedig a Szolgáltatót illeti. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Budapest, 2022. december ……

 

 

 

………………………………………..

….………………………………………

Dr. Szabó Tibor

elnök

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Megbízó

Dr. Grécs László

ügyvezető igazgató

Inter-Ambulance Zrt.

Szolgáltató