39/2022. (12. 8.) határozata a szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

39/2022. (XII. 8.)  határozata

szociális étkeztetés biztosítására kötött

vállalkozási szerződés módosításáról

 

1) A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a HPM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szociális étkeztetés biztosítására kötött Ph/790-12/2017 vállalkozási szerződés a határozat 1. melléklete szerinti módosítását 2023. március 1-jei hatállyal, valamint egységes szerkezetbe foglalva elfogadja a határozat 2. melléklete szerint.

2) A Társulás Tanács Elnökeként felkérem a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakra tekintettel a határozat 3. melléklete szerinti rendelettervezetet (annak is e tekintetben az 1. §-át) vitassák meg és véleményezzék 2023. január 10. napjáig.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 


 

39/2022. (XII. 8.) határozat 1. melléklete:

 

Vállalkozási szerződés 4. számú módosítása

 

 

amely létrejött a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Cím:                       2462 Martonvásár, Budai út 13.

Képvisel:                Dr. Szabó Tibor elnök

Törzsszáma:           592237

Telefonszám:         06/22/460-004

E-mail cím:            jegyzo@martonvasar.hu

Bankszámlaszám:  11600006-00000000-16884984

Adószám:              15592231-2-­07

Statisztikai számjele: 15592231-8411-327-07

(a továbbiakban: “Megrendelő”), mint Megrendelő

 

másrészről a         HPM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím:                      2030 ÉRD, Kaktusz u. 32/b

Képvisel:               Martonosi Tamás ügyvezető (önállóan)

Telefonszám:         06/30/469-1562

E-mail cím:            tmartonosi@t-online.hu

Adószám:              13617981-2-13

Bankszámlaszám: 10702095-43291009-51100005

(a továbbiakban: “Vállalkozó”), mint Vállalkozó

között alulírott helyen és időben, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint:

 

Előzmények: Megrendelő a Szent László Völgye Segítő Szolgálat közreműködésével, Martonvásár Város és Baracska Község közigazgatási területére kiterjedően - az ott lakóhellyel rendelkezők tekintetében - ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt.) foglaltak szerint az étkeztetés, mint szociális alapellátás biztosítását. A felek között 2017. december 14. napján szociális étkeztetési szolgáltatás nyújtására 790-12/2017. iktatószámú Vállalkozási Szerződés jött létre. A Vállalkozó szerződés 3.5. pontjában foglaltakkal összhangban évi egy alkalommal jogosult díjat emelni.

 

Fentiekre, valamint a jelen szerződésben rögzített indokokra hivatkozással a Felek megállapítják, hogy a Szerződést 2023. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

 

1. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt rögzített áron az alábbi díjak felszámítására jogosult:

a) 861,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1093,- Ft/adag a Postakocsi Étteremben (2462 Martonvásár, , Fehérvári út 1.) történő átvétel, illetőleg Megrendelőnél munkanapokon történő helyben történő fogyasztás esetén,

b) 990,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1257,- Ft/adag kiszállítással Martonvásár Város közigazgatási területén.

c) 990,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1257,- Ft/adag kiszállítással Baracska Község közigazgatási területén.”

 

2. A jelen vállalkozási szerződésmódosításban foglaltakat 2022. március 1. napjától, de legfeljebb a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 24/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépésétől kell alkalmazni, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa …/2022 (…). határozata alapján.

 

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás, szerződéses áremelkedés indoka a minimálbérek törvényben meghatározott emelkedése, az igénybe vett szolgáltatások drágulása, a beszállítók gyártási/előállítási költségeinek, valamint ennek folyományaképpen a nyersanyag jellegű költségek emelkedése. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás, annak mértéke nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdéseibe.

 

A jelen Vállalkozási szerződésmódosítást a Felek erre jogosult és felhatalmazott képviselői, elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

 

Martonvásár, 2022. ……

 

 

 

Szent László Völgye Többcélú                                                    HPM PLUS Kft.

Kistérségi Társulás                                                     Martonosi Tamás ügyvezető

        Dr. Szabó Tibor elnök                                                                 Vállalkozó

                Megrendelő

 

 

Jogi ellenjegyző: ………..……………………………………..

Pénzügyi ellenjegyző: ………..………………………………..


 

39/2022. (XII. 8.) határozat 2. melléklete:

 

Vállalkozási szerződés

4. számú módosítással egységes szerkezetben

 

amely létrejött a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Cím:                       2462 Martonvásár, Budai út 13.

Képvisel:                Dr. Szabó Tibor elnök

Törzsszáma:           592237

Telefonszám:         06/22/460-004

E-mail cím:            jegyzo@martonvasar.hu

Bankszámlaszám:  11600006-00000000-16884984

Adószám:              15592231-2-­07

Statisztikai számjele: 15592231-8411-327-07

(a továbbiakban: “Megrendelő”), mint Megrendelő

 

másrészről a         HPM Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím:                      2030 ÉRD, Kaktusz u. 32/b

Képvisel:               Martonosi Tamás ügyvezető (önállóan)

Telefonszám:         06/30/469-1562

E-mail cím:            tmartonosi@t-online.hu

Adószám:              13617981-2-13

Bankszámlaszám: 10702095-43291009-51100005

(a továbbiakban: “Vállalkozó”), mint Vállalkozó

között alulírott helyen és időben, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint:

 

Előzmények: Megrendelő a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat közreműködésével, Martonvásár Város és Baracska Község közigazgatási területére kiterjedően - az ott lakóhellyel rendelkezők tekintetében - ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szt.) foglaltak szerint az étkeztetés, mint szociális alapellátás biztosítását.

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő által kötelező szociális alapszolgáltatásként végzett szociális étkeztetés (a továbbiakban: étkeztetés) biztosítását

 1. a Vállalkozó telephelyén - a 2462 Martonvásár, Fehérvári út 1. szám alatti Postakocsi Étteremben - történő helyszíni átvétellel, illetőleg
 2. a Megrendelő által biztosított helyiségben (Martonvásár, Szent László út 24., étkező helyisége) munkanapokon történő helyben fogyasztással, illetőleg
 3. házhozszállítással, igény szerint az ellátott Martonvásár Város és Baracska Község közigazgatási területén található lakcímére/tartózkodási helyére.

 

 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Vállalkozó 2018. január 1. napjától határozatlan időtartamra vállalja az étkeztetés biztosítását.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA
  1. A Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt rögzített áron az alábbi díjak felszámítására jogosult:

a) 861,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1093,- Ft/adag a Postakocsi Étteremben (2462 Martonvásár, , Fehérvári út 1.) történő átvétel, illetőleg Megrendelőnél munkanapokon történő helyben történő fogyasztás esetén,

b) 990,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1257,- Ft/adag kiszállítással Martonvásár Város közigazgatási területén.

c) 990,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1257,- Ft/adag kiszállítással Baracska Község közigazgatási területén.

 

 1.  Jelen szerződésben rögzített ár tartalmaz minden költséget, mely a megrendelt terméknek az előállításához, a teljesítés helyére történő leszállításához, ellátottnak történő átadásához, kiosztásához szükséges.
 2. A szállítandó mennyiség a Megrendelő által havonta meghatározott napok száma és az igénybevevők száma alapján kerül meghatározásra.
 3. A Vállalkozó feladata az étkezés biztosítása a megrendelő által megadott létszámra vonatkozólag.
 4. A jelen szerződés 3.3. pontjában foglaltak szerinti megrendelést módosítani– szállítási helyek feltüntetésével – a szállítás időpontját megelőző napon 11 óráig írásban lehet. Kizárólag a Megrendelő teheti meg a létszám-módosítást az aktuális lemondások és pótrendelések ismeretében a vállalkozó helyi megbízottjánál, Gilányi Tamásnál, a Postakocsi Étteremben.
 5. A Vállalkozó minden évben egy alkalommal jogosult kezdeményezni a szolgáltatási díj emelését maximum a KSH által közzétett inflációs ráta szerint. A Megrendelő által elfogadott mértékű díjemelés a vonatkozó személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépésétől lép életbe.

 

 1. SZÁMLÁZÁS
  1. Vállalkozó a leszállított mennyiségről a szállítólevelek alapján havonta, tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig számlát állít ki a Megrendelő részére.
  2. A díjakat a rászorultság mértékét figyelembe véve a Megrendelő szedi be az ellátottaktól, az elszámolás a jelen szerződés 4.1. pontjában foglaltak szerint történik, azonban a Vállalkozót a jelen szerződés 3.1. pontjában foglalt díjak illetik meg.
  3. A számlát a Megrendelő nevére és címére címzetten kell benyújtani. A Vállalkozó által benyújtott számla kifizethetőségére a Megrendelő részéről a mindenkori igazgató jogosult nyilatkozni, teljesítést igazolni. A teljesítésigazolás feltétele a Vállalkozó által működtetett étkező nyilvántartó programból kinyomtatott havi teljesítés, mely a számla mellékletét is képezi.
  4. A számlák kiegyenlítésére a teljesítés igazolását követően, a számla Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 15 napon belül kerül sor a Vállalkozó CIB BANK pénzügyi intézménynél vezetett 10702095-43291009-51100005 számú számlájára történő átutalással.
  5. Amennyiben az előző pontban meghatározott fizetési kötelezettségével Megrendelő késedelembe esik, úgy a késedelem időszakára Vállalkozó részére a Ptk. 6:48. §-ában foglaltaknak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni.

 

 1. A TELJESTÉS HELYE, IDEJE
  1. Vállalkozónak az ételt tálalható állapotban, minden hétköznap 12.00 óráig kell leszállítania házhoz az ellátottnak a Megrendelő által megjelölt lakcímére/tartózkodási helyére, illetőleg a Megrendelőnél kell biztosítania a helyben történő fogyasztást 12.00-14.30 óra között.
  2. Hétvégi és az ünnepnapokon történő ellátást, igény esetén, a Vállalkozó akként köteles teljesíteni, hogy a pénteki napokon hűtött, csomagolt állapotban szállítja le házhoz az ellátottak részére a szombati és vasárnapi egyszeri étkezést (ebéd), melynek melegítése az ellátottak otthonában történik.

 

 1. A TELJESÍTÉS MÓDJA

Vállalkozó a megrendelt mennyiséget a teljesítési hely(ek)re szállítja le. A termék házhozszállítása esetén a szállítás az ellátottak saját tárolóedényébe történő elhelyezéssel történik. Helyben történő fogyasztás esetén a tányér, evőeszköz, stb. biztosítása a Megrendelő feladata.

 

 1. MEGRENDELŐ EGYÉB KÖTELEZETSÉGEI
  1. Megrendelő köteles a szakorvosi véleménnyel rendelkező, anyagcsere-zavar betegségben szenvedő (diabétesz, gluténérzékenység, stb.) jogosultakról folyamatosan, de legalább havonta egy alkalommal adatot szolgáltatni a Vállalkozó számára.
  2. Megrendelő az egyedi igényeit egy héttel hamarabb köteles a Vállalkozó tudomására hozni.
  3. A Megrendelő a vállalt szolgáltatás biztosításához szükséges jogerős engedélyeket és dokumentációt köteles a munkahelyen tartani és ezek adminisztrációját maradéktalanul elvégeztetni.
  4. A Megrendelő az étkeztetésben résztvevő ellátottak napi létszámát köteles naponta a Tevékenység Adminisztrációs Rendszerben (TEVADMIN) jelenteni.

A Megrendelő az ellátottak számát az alábbiak szerint határozza meg: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

 

 1. A Vállalkozó EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI
  1. A vállalkozási díjnak a megfizetése a 4. pontban részletezettek szerint történik.
  2. Vállalkozónak a teljesítés során megfelelő gondossággal és igyekezettel kell eljárni.
  3. Vállalkozó a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges jogerős engedélyeket és dokumentációt köteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani és betartatni.
  4. Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat (így az ételmaradékot is) a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, és gondoskodni az elszállításáról.
  5. A Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt az európai és a nemzeti higiéniai és élelmiszerbiztonsági szabályozás betartására: - képes az erre a területre vonatkozó törvényes előírásokat betartani, - ismeri a HACCP azzal egyenértékű rendszer szerinti eljárást és többek között a következő területekre alkalmazzák (helyiségek és felszereltség, beleértve a karbantartást is; hulladékgazdálkodás; az élelmiszerek feldolgozása és kiosztása; a dokumentációs rendszer, a HACCP terén és az önellenőrzések; epidemiologiai vizsgálatok élelmiszermérgezés estében).
  6. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a HACCP élelmezésbiztonsági vagy azzal egyenértékű rendszer által megkövetelt szállító edényezettel.
  7. Az étrendek összeállításánál az alábbi szempontok érvényesítésére kell törekedni:
 • idénynek megfelelő primőr nyersanyagok alkalmazása,
 • ételek korszerű és kímélő konyhatechnológiai módszerekkel történő előállítása.
  1. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kiszállított étel hőmérséklete meleg étel kiszállításakor legalább 62 C-os, hideg élelem kiszállításakor 4-5 C-os hőmérsékletű legyen. A szállítási idő az 1 órát nem haladhatja meg.

Hétvégi és az ünnepnapokon történő ellátás esetén a Vállalkozó a pénteki napokon előhűtött, csomagolt állapotban szállítja le házhoz az ellátottak részére egyszeri meleg étkezést (ebéd).

 1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szállító járműve rendelkezik egyedi étel kiszállítására feljogosító engedéllyel, az tiszta, fertőtleníthető.
 2. Vállalkozó a szolgáltatás ellátásához szükséges ételek elkészítésére alkalmas helyiséget külön megállapodásban foglaltak szerint bérli, használja.
 3. A felek kijelentik, hogy jelen szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság hozzájárulása, jóváhagyása

 

 1. Szerződést Biztosító mellékkötelezettségek
  1. Vállalkozó hibás teljesítése esetére a Megrendelő nettó 30.000,-Ft/alkalom hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, különösen pl. az ebéd késedelmes, 14.00 óra után történő kiszállítása, nem megfelelő (ehetetlen, szennyezett, stb.) minősége miatt.
  2. A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező teljes vagy részleges meghiúsulás esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő minden ezzel összefüggő kárát és költségét. Az ilyen károk vagy költségek többletfedezeteként Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a Vállalkozó vele szemben esedékessé vált követeléseire.
  3. Ha a Vállalkozó a Megrendelő utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét a Megrendelő határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó Megrendelő által megszabott határidőig a szerződésszegés megszüntetésére nem tesz meg minden elvárható lépést, Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
  4. Ha a Vállalkozó neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít, Megrendelő felé kártérítési felelősséggel tartozik.
  5. Megrendelő a szerződési biztosítékot meghaladó mértékű kárigényét jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó számlájával szemben.
  6. Ha Megrendelő a Vállalkozó számlájának kifizetésével késedelembe esik, a hatályos Ptk.-ban rögzített mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
  7. Ha a Vállalkozót csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, Megrendelő írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

 

 1. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
  1. A szerződés azonnali felmondására bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult. Amennyiben valamelyik fél a másik szerződésszegő magatartását észleli, azt írásban jelezni kell oly módon, hogy az átvétel egyértelműen bizonyítható legyen. Az írásbeli értesítésben fel kell szólítani a felet szerződésszegő magatartása határidőre történő megszüntetésére. Amennyiben a szerződésszegő magatartás az írásbeli értesítésben megjelölt határidőt követően is fennáll, a rendkívüli felmondás lehetőségére jogosulttá válik a szerződésszegést elszenvedett fél.

A felek különösen az alábbi eseteket tekintik súlyos szerződésszegésnek:

 • Vállalkozó működési engedélyét bevonják,
 • a szerződő felek valamelyikének fizetésképtelenségét bírósági határozat megállapította,
 • Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha a teljesítéssel – neki felróható okból – 12 havonta 15 (tizenöt) órát meghaladó késedelembe esik, vagy
 • Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és a kialakult helyzet a Vállalkozó első írásbeli felszólítására sem változik.
  1. A felmondási jog gyakorlása előtt a felek a szerződés teljesítését közösen értékelik és a vitás kérdések tisztázásával, egyezség megkötésével megkísérlik a szerződéses kapcsolat fenntartását. Felek a szerződés megszűnése esetén kötelesek egymással tételesen elszámolni.
  2. Bármelyik fél jogosult a szerződést indokolás nélkül, írásban 2 hónapos felmondási idővel felmondani, vagy közös megegyezéssel megszüntetni. A felmondási idő alatt a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait továbbra is köteles ellátni, felel az ellátás folyamatosságáért.

 

 1. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE
  1. A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján a Vállalkozó egyéb közreműködőt (alvállalkozót) is igénybe vehet. Az igénybe vett közreműködőért a Vállalkozó úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat maga végezte volna el, és az igénybevételt megelőzően azonnali, előzetes bejelentési kötelezettség terheli Megrendelő felé.
  2. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat és információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában a közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől kapott írásbeli kifejezett beleegyező nyilatkozat birtokában, a Megrendelőtől vagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kötelezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad.

 

 1. MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK
  1. Vállalkozó garantálja, hogy a leszállított termékek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, valamint hogy a tevékenységét az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak, követelményeknek megfelelően végzi.
  2. Az esetleges mennyiségi és minőségi kifogásokat a Megrendelő által kijelölt személy jegyzőkönyvben rögzíti.

 

 1. A SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI
  1. A felek részéről kapcsolattartásra kijelölt személy(ek).

Megrendelő részéről:

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

Szabóné Pályi Judit igazgató

Mobil: 06-20/512-1421

 

Szállító részéről

                 HPM Plus Kft.

Martonosi Tamás ügyvezető

Mobil: 06-30/469-1562

 

 1. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő felek egyetértésével lehetséges.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai az irányadók.
  2. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, kikötik a Megrendelő székhelye szerint az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét.
  3. Jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szent László Völgye Segítő Szolgálat és a Vállalkozó között azonos tárgyban 2015. november 1. napjával létrejött TKT-23/2015. szerződés.
  4. Ezen szerződés 5 számozott oldalt tartalmaz. Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mind szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

 

Martonvásár, 2022. ………

 

 

……………………………………….                               ……………………………………….

            Vállalkozó                                                                              Megrendelő

                    

                                                                                          Megrendelő részéről ellenjegyzem:

 

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                        jegyző

 

                                                                                                 …………………………………

                                                                                                               pénzügyi igazgató

 

39/2022. (XII. 8.) határozat 3. melléklete (rendelettervezet):

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (…….) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló 17/2021 (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, 92. § (1) bekezdésének b) pontjában,, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében és a 131. § (3) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ráckeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kajászó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 19. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Szoctv. 62. §-ában meghatározott feltételekkel szociális alapszolgáltatásként szociális étkeztetés ellátást biztosító intézmény (Segítő Szolgálat) intézményi térítési díja]

a)    helyszínen történő elfogyasztás esetén 1093.-Ft/ellátási nap,

b)      házhoz szállítás esetén 1257,- Ft/ellátási nap.”

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 23. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Gyvt. 44/A. §-a szerinti feltételekkel családi bölcsődei ellátás keretében biztosított)

c)     a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke ellátási naponként nettó 840.-Ft/fő, melyből

ca)  reggeli 150.-Ft/fő,

cb)  tízórai 130.-Ft/fő,

cc)  ebéd 430.-Ft/fő,

cd)  uzsonna 130.-Ft/fő.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

K.m.f.

 

                        Dr. Szabó Tibor                                  Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika

                           polgármester                                                           jegyző

 

Kihirdetve: 2023. ……………….

                                                                                     Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika

            jegyző