7/2023. (2. 23.) határozata a Társulás 2022. évi tevékenységéről

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi

Társulás Tanácsának

7/2023. (II. 23.) határozata

a Társulás 2022. évi tevékenységéről

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, belső ellenőr

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

7/2023. (II. 23.) SZLV TKT határozat 1. melléklete:

 

 

BESZÁMOLÓ

 

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai a társulási megállapodásban foglaltak szerint az alábbi feladatokat látják el a Társulás keretén belül:

 • egészségügyi tevékenység
 • szociális alapellátás
 • gyermekjóléti alapellátás
 • belső ellenőri tevékenység
 • településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége
 • együttműködés tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység támogatására

 

 

 1. A Társulás egészségügyi tevékenysége

 

 1. A 2022. évben továbbra is a Társulás látta el a tagönkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi ügyeletet. Az orvosi ügyelet ellátására kötött szerződés a 2022. évben két alkalommal változott, 2022. július 1. napjától az ellátás érdi ellátási helyen történik, továbbá mindkét alkalommal áremelés szándékot jelentett be a szolgáltató. Az orvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában jogszabályi környezet változása volt várható (orvosi ügyeleti ellátás központosítása), amely azonban a veszélyhelyzet miatt nem valósult meg, azonban még 2022-ben sem került sor az új rendszerre történő átállásra, így a szolgáltatóval kötött, jelenleg hatályos szerződés 2023. június 30-áig szól.

 

 1. A 2022. évben a fogorvosi ügyeleti szolgáltatást a Szép és Ép Fog Kft. nyújtotta, érdi ellátási hellyel. A feladat ellátására kötött szerződés a 2022. évben egy alkalommal módosításra került, tekintettel arra, hogy a szolgáltató áremelési szándékot jelentett be, továbbá arra, hogy a mindennemű kötelező egészségügyi adatszolgáltatás a szolgáltatót terheli.

 

 1. A Társulás szociális és gyermekjóléti tevékenysége

 

 1. A Társulás a szociális és gyermekjóléti tevékenységét a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül végzi továbbra is.
 2. A gyermekjóléti alapellátás feladatkörben a gyermekek napközbeni ellátását a Segítő Szolgálat keretein belül családi bölcsőde hálózat formájában biztosítja a Társulás. A bölcsőde mindhárom csoportja 24 fővel, teljes kihasználtsággal működik.

 

 1. A Társulás belső ellenőri tevékenysége

 

 1. A 2022. évben a tervezettnek megfelelően zajlottak a belső ellenőri vizsgálatok minden, feladatellátásban érintett település vonatkozásában, a veszélyhelyzet során kihirdetett jogszabályok figyelembevételével.

 

 1. A Társulás településfejlesztési-területfejlesztési tevékenysége

 

 1. Az területfejlesztés körében a Társulás tagjai új bölcsőde építésében állapodtak meg. az építkezés előkészítő munkálatai megkezdődtek (elektromos felsővezetékek kiváltása), valamint a közbeszerzési eljárás a bírálati szakaszban tart. Az első körben kiírt közbeszerzés eredménytelenül zárult a TOP-os pályázat keretében, jelenleg új eljárás indult a kivitelezés RRF-es pályázaton.

 

 1. A Társulás a tagönkormányzatok befizetéseiből tartalékot képez, amely a területfejlesztési célok megvalósítására is fordítható.

 

 1. Együttműködés tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység támogatására

 

A Társulás a 2022. évben is támogatta a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és a Váli Önkormányzati Tűzoltóságot, mint a Martonvásári Járás területén működő tűzoltó szervezetek munkáját.

 

 1. Szakmai és adminisztratív feladatok

 

 1. A Társulás számára továbbra is az állami támogatások és az önkormányzati hozzájárulások képezték a források jelentős részét. A pótlólagos források bevonására a Társulás és intézményei esetében továbbra sem volt lehetőség, az intézmények vezetői folytatták tervszerű és fegyelmezett gazdálkodásukat.

 

 1. A Társulás költségvetésére vonatkozó, éves munkatervnek megfelelő módosításokról és beszámolókról szóló előterjesztések az éves munkatervnek megfelelően elfogadásra a Tanács, vagy az Elnök elé kerültek.

 

 1. A Társulási Tanács által hozott határidős feladatok végrehajtása határidőre megtörtént, az egyéb határozatokban foglalt döntések azonnal végrehajtásra kerültek, vagy végrehajtásuk folyamatos.

 

 1. Pénzügyi Bizottság tevékenysége: a bizottság a Társulás gazdálkodásával összefüggő előterjesztéseket véleményezte, ezzel segítve a Tanácsot a döntéshozatalban, a veszélyhelyzetre tekintettel elnöki hatáskörben meghozott döntések előterjesztései a tagönkormányzatok számára véleményezésre kiküldésre kerültek.

 


 

A Társulás Tanácsa a 2022. év során 6 alkalommal, a Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: PB) 5 alkalommal ülésezett, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

 

Ülések időpontjai

Napirendi pontok:

2022. január 27.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadására
 •     Beszámoló a Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság 2021. évi munkájáról, a döntések végrehajtásáról
 •   Javaslat szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
 •   Javaslat bölcsődei étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
 • Az előterjesztéseket a PB tárgyalta.

2022. április 28.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadására
 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének IV. módosítására
 •     Beszámoló a Társulás 2021. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2021. évi pénzmaradvány megállapítása
 • Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2021. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről
 • Tájékoztatás a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Szakmai Programjának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról
 • A Szent László Völgye Segítő Szolgálat szociális szakfeladatainak 2022. évre vonatkozó önköltségszámításai és az erre épülő térítési díjak felülvizsgálata
 • Az előterjesztéseket határozatképtelenség miatta a PB nem tárgyalta.

2022. május 30.

 • Tájékoztatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett, támogató szolgáltatások fejlesztésére irányuló gépjármű beszerzésével kapcsolatos pályázatról, valamint javaslat pályázat benyújtására
 • Javaslat feladat-ellátási szerződés meghosszabítására központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására
 • Az előterjesztéseket a PB tárgyalta.

2022. június 23.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének I. módosítására
 • Javaslat feladat-ellátási szerződés meghosszabítására központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására
 • Az előterjesztéseket a PB tárgyalta.

2022. szeptember 29.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének II. módosítására
 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolója
 • Javaslat elkülönített pénzeszköz átadására tűzoltó szertár építés céljára
 • Az előterjesztéseket a PB tárgyalta.

2022. december 8.

 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének módosítására
 • A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolója
 • Javaslat feladat-ellátási szerződés meghosszabítására központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására
 • Javaslat fogorvosi alapellátás ügyelet biztosítására kötött megbízási szerződés módosítására
 • Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
 • Javaslat szociális étkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
 • Javaslat bölcsődei étkeztetés biztosítására kötött szerződés módosítására
 • Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2023. évi munkatervének jóváhagyása
 • Az előterjesztéseket a PB tárgyalta.