20/2023. (6. 15.) határozata a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására kötött szerződés módosításnak és a tagönkormányzatok pótbefizetésének elfogadásáról

Szent László Völgye Többcélú

Kistérségi Társulás Tanácsa

20/2023. (VI.15.) határozata

a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására kötött szerződés módosításnak és a tagönkormányzatok pótbefizetésének elfogadásáról

 

I.

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanácsa) elfogadja az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Inter-Ambulance) jelen határozat 1. melléklete szerinti ajánlatát, valamint annak megfelelően az Inter-Ambulance és a Társulás között az egészségügyi alapellátás körébe tartozó központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában 2022. december 12. napján létrejött feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítását a jelen határozat 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

II.

A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat aláírására.

 

III.

A Társulás Tanácsa az érintett szerződésmódosításból fakadó többletkötelezettségekre vonatkozóan dönt további 15 830 E Ft összegben önkormányzati hozzájárulás 2023. évben történő befizetéséről, és felhívja a tagönkormányzatokat a határozat 3. melléklete szerinti önkormányzati hozzájárulások határidőben történő befizetésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: I.) pont: azonnal, II.) pont: 2023.06.30., 3.) pont: 2023.12.31.


2. melléklet a 20/2023. (VI.15.) határozathoz:

 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

módosítása

amely létrejött egyrészről a

 

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszáma: 592237; KSH statisztikai számjele: 15592231-8411-327-07; adószáma: 15592231-2-07; pénzforgalmi számlaszáma: 11600006-00000000-16884984; képviseli Dr. Szabó Tibor elnök),

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

 

másrészről az

 

Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt (székhely: 1145. Budapest, Thököly út 165.1. emelet 5.; Postacím: 1131 Budapest, Topolya utca 4-9; Cg.:01-10-047813; adószám: 24672331-2-42; bankszámlaszám: 12100011-10042889 ; képviseli: dr. Grécs László ügyvezető)

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

 

együttesen: szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

 

 

  1. Előzmények

 

Felek 2022. december 12-én feladat-ellátási szerződést kötöttek központi háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet ellátására a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás településeinek közigazgatási területén - Baracska (2.897 fő), Ercsi (8.477 fő), Gyúró (1.344 fő), Kajászó (l .200 fő), Martonvásár (5.824 fő), Ráckeresztúr (3.583 fő), Tordas (2.224 fő) települések vonatkozásában, jelenleg mindösszesen 25.549 bejelentett lakossal számolva (2022. január 1.) (a továbbiakban: Szerződés).

 

  1. A szerződésmódosítás tartalma:

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1.2. pontját a következők szerint módosítják:

 

„1.2. Felek kijelentik, hogy a szerződést határozott időre 2023. január 01. napjától 2024. február 29. napjáig kötik.

 

  1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 6.1. pontját a következők szerint módosítják:

 

„6.1.     A szerződés megszűnik:

-           a szerződésben meghatározott idő leteltével,

-           a Felek közös megegyezésével az abban foglaltak szerint,

-          Megbízó 30 napos felmondásával az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 22. § (3) bekezdése alapján,

-           rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetén,”

 

 

  1. Egyéb rendelkezések

 

  1. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Felek kijelentik, hogy az I. pontban körülírt Szerződés kizárólag a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.
  2. Jelen III. pontból álló szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 2 példány pedig a Szolgáltatót illeti. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Martonvásár, 2023. június     .

 

 

 

 

………………………………………..

….………………………………………

Dr. Szabó Tibor

elnök

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

Megbízó

Dr. Grécs László

ügyvezető igazgató

Inter-Ambulance Zrt.

Szolgáltató

 

 

 


3. melléklet a 20/2023. (VI.15.) határozathoz:

 

 

Központi háziorvosi ügyelet 2023.07.01-11.30.

         

adatok E Ft-ban

Tervezett kiadás

 

Lakosszám 2022.01.01.

 

 

Önkormányzati hozzájárulás befizetés

15 830

 

 

 

 

 

 

Baracska 

2 897

11,34%

1794,963

1 795

 

Ercsi 

8 477

33,18%

5252,296

5 252

 

Gyúró 

1 344

5,26%

832,73396

833

 

Kajászó 

1 200

4,70%

743,51247

743

 

Martonvásár 

5 824

22,80%

3608,5138

3 609

 

Ráckeresztúr 

3 583

14,02%

2220,0043

2 220

 

Tordas 

2 224

8,70%

1377,9764

1 378

 

 

25 549

 

15830,00

15 830