3/2023. (2. 23.) határozata a 2023. évi költségvetésének elfogadásáról

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

3/2023. (II.23.) számú

h a t á r o z a t a,

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének

elfogadásáról

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ai alapján, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének megállapítására a következő határozatot hozza:

 

A TÁRSULÁS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

 

1. E határozat hatálya a Tanácsra, bizottságaira, a Martonvásári Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és a Társulás költségvetési szervére terjed ki, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a Társulás költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2.  A Társulás 2023. évi bevételeit 259.752 E Ft főösszeggel a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

3. a. A Társulás 2023. évi kiadásait 259.752 E Ft főösszeggel a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

    b. A kiadási előirányzatok 2023. évi részletezését a határozat 1. és 3. mellékletei tartalmazzák.

    c. A 2023. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a határozat 6. melléklete tartalmazza.

    d. A Tanács által átadott, illetve a tagönkormányzatoktól átvett pénzeszközök átutalásának ütemezését a határozat 5. melléklete tartalmazza. 

4. A Társulási feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 32,5 fő, amelynek részletezését a határozat 7. melléklete tartalmazza.

5. a. A Társulás 2023. évi működési és felhalmozási kiadásait e határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

   b. A Társulás 2023. évi feladatok szerinti, Martonvásár Város Önkormányzatától átvett normatíváinak számítását és felosztását e határozat 4. melléklete szerint állapítja meg.

6. a.    A Társulás és intézménye költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését e határozat 3/b. pontja figyelembevételével kell végrehajtani.

b.     Az intézmény működési célú költségvetési támogatását érintő finanszírozása folyamán a jóváhagyott előirányzattól eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést az Elnök külön intézkedése szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az előirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az előirányzatokat zárolhatja.

c.     A Társulás pénzeszközeit kezelő Hivatal, a Társulás és irányítása alatt álló intézmény költségvetését érintő pénzforgalmát a Társulás és az intézmény fizetési számláján bonyolítja.

d.     Az intézményi feladatok finanszírozása az e határozat 1-2. pontjai szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok előírásainak megfelelően benyújtott utalványrendelet alapján, és az intézmény saját bevételeinek figyelembevételével történik.

e.    Készpénz kifizetése mellett történő beszerzés és szolgáltatás igénybevétel az alábbi jogcímeken történhet:

e.a) készletbeszerzés és kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatokon elszámolandó kiadások,

e.b) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokon elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e.c) szolgáltatási kiadások esetében a százezer forintértéket el nem érő kiadások,

e.d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e.e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

Az intézményvezető a beszerzési előleget, az a)-e) pont szerinti kiadásokra, az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott készpénzben történő teljesítésére igényli. 

Készpénzzel történő beszerzés, szolgáltatás igénybevétel (és annak elszámolása) csak a házipénztárból biztosított készpénzelőleg felhasználásával történhet.

 

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 

7. a. A Tanács felhatalmazza az Elnököt az évközi állami és céljellegű támogatások, továbbá a társulási megállapodásban rögzített (cél-) feladatok teljesítésére biztosított előirányzatok felhasználásának – költségvetési feladatok közötti átcsoportosításának – saját hatáskörben történő engedélyezésére.

b. Az Elnök hatáskörében engedélyezett előirányzatok megállapításáról az intézmények vezetőit a döntést követően, a Tanácsot pedig a 11. pont szerinti időszakokban tájékoztatja.

c. A Társulás 2023. évben hitel, illetve kölcsön felvételére kötelezettségvállalást nem tervez.

d. A Társulás és intézményei gazdálkodása tekintetében a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (költségvetési keret, előirányzat) időarányosan (likviditásában is) fel nem használt és le nem kötött (törvényesen szabad) része biztosítja-e a fedezetet. 

e. Az intézmény részére jóváhagyott előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv vezetője jogkörében eljárva:

e. a) feladatváltozás miatti megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel;

e. b) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen;

e. c) költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szerződést külső személlyel, szervezettel csak abban az esetben köthet, ha az adott feladat ellátására nem alkalmaz közalkalmazotti jogviszony keretében munkavállalót.

8. A Társulás felújítási és beruházási cél/feladat előirányzatainak felhasználására – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e határozat és a feladatokhoz kapcsolódó Tanácsi határozatok figyelembevételével az Elnök hatáskörében intézkedik, a 11. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettséggel.

9. A Tanács, a Segítő Szolgálat intézmény közalkalmazottai részére havonta 5.000 Ft/fő (és járulékai) SZÉP kártya juttatást biztosít, melynek kifizetési idejét az intézményvezető hatáskörébe dönti el.

10. E határozat 1.-4. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok és a Tanács határozatai alapján történik.

11. A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait a Társulás és az intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni a határozat 3. melléklete szerint. 

 

A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTÁSA

 

12. a. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló határozatát legalább az időszaki (féléves, háromnegyed éves) költségvetési beszámolók tárgyalásának időpontjában, de legkésőbb december 31-ei hatállyal az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

b. Az intézményvezető – a 12. c. pontban foglaltak szerinti többletbevételből – saját előirányzat-módosítási hatáskörben, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzataik főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatok megemelését kezdeményezheti.

c. Az intézményvezető, a 12. a. pont szerinti időszakban a 12. b. pontban biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit, elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő kiadásokra használhatja fel.

A céljellegű (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerződésben foglalt átadott pénzeszközök kapcsán felmerülő) többletbevételeket – a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülő költségek többletbevétel terhére történő elszámolása mellett – a kitűzött célfeladatra használhatja fel.

d. Az intézményvezető a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait – figyelemmel a 12. c. pontban foglaltakra – saját hatáskörben, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosítható.

 

13. a. E határozat 7 mellékletet tartalmaz. 

 b. E határozat 2023. február 23. lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor elnök

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1et_20230223_2023_k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_mell%C3%A9kletek.xlsx